Tabell

Miljøavgifter, etter næring. Mill kr
2012
Miljøavgifter, i altAvgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i altAvgifter på utslipp av NOx og svovel, i altVeibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i altAvgifter på avfall, i altAndre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt
Alle næringer og husholdninger30 08911 92955215 8753541 379
Husholdninger14 9094 9932908 640297689
Alle næringer15 1806 9362627 23557690
Jordbruk, skogbruk og fiske7741388577051
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester3 3973 06847248034
Industri77720419502052
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon59811714411524
Bygge- og anleggsvirksomhet1 827418131 2710125
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering995370244624297
Tjenesteytende næringer1 9391 161114644020
Transport4 2001 167212 7440268
Undervisning, helse- og sosialtjenester25770317509
Offentlig administrasjon og forsvar41622312171010