Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal7890,4
Jordbruk og skogbruk2-50,0
Fiske og fangst16-11,1
Industri i alt8369,4
Bygg og anlegg45-6,3
Bustader og forretninsbygg86-39,4
Transport482-1,2
Offentleg verksemd1-83,3
Netto direkte import246820,0
Anna sal2812,0