Tabell

Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kroner
20132012 - 20132009 - 2013
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Brutto driftsugifter, totalt for alle funksjoner113 794 2325,033,3
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste2 793 9384,432,1
233 Annet forebyggende helsearbeid1 153 93910,743,1
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser5 054 0375,424,1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering9 903 4866,829,8
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon39 341 0633,221,6
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende45 914 6885,931,9
255 Medfinansiering somatiske tjenester5 278 6992,7.
256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester208 120422,4.
261 Institusjonslokaler4 146 2625,015,0