Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal690-10,5
Jordbruk og skogbruk3-40,0
Fiske og fangst20-56,5
Industri i alt86-1,1
Bygg og anlegg39-7,1
Bustader og forretninsbygg79-3,7
Transport430-8,1
Offentleg verksemd525,0
Netto direkte import21066,7
Anna sal18-41,9