Tabell

Statlige låneinstitutt. resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter1 7106 8875 1893 4211 722
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner1 7106 8875 1893 4211 722
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader1 8617 3835 5723 7261 855
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 8617 3255 5243 6991 840
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader058482616
 
Netto renteinntekter-151-497-383-304-134
 
Netto provisjonsinntekter-12-39-33-17-11
Provisjonsinntekter3141073
Provisjonskostnader1553432314
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta15602
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning2........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-15602
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter8 19925 19918 30011 5748 057
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning..111..
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)8 19925 19818 29911 5738 057
 
Sum inntekter9 91432 10523 50515 0029 784
 
Sum administrasjonskostnader4371 7511 278891424
Lønn og andre personalkostnader3401 300948644327
Andre administrasjonskostnader9745233024797
 
Sum andre driftskostnader7 31821 92815 98010 1657 345
Avskrivninger og nedskrivninger15421
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)7 31721 92315 97610 1627 344
 
Sum kostnader9 63131 11622 87314 8049 639
 
Resultat før tap283989632197145
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.365899510354144
Tap på utlån365894505351144
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)05430
 
Resultat før skatt-8290122-1561
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt-8290122-1561