Tabell

Finansieringsselskaper, kvartalsresultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter2 3399 1636 7834 4872 204
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner2 3399 1596 7804 4842 203
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter04321
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader6392 6031 9531 317651
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner5662 3921 8051 224607
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital236139189
Andre rentekostnader501501097436
 
Netto renteinntekter1 7006 5604 8303 1701 553
 
Netto provisjonsinntekter2291 222959362241
Provisjonsinntekter6112 6281 9951 061576
Provisjonskostnader3821 4061 036699335
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta32622146
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..-7......
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning00000
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-18651
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter4251694
 
Sum andre driftsinntekter112395275201105
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning12110
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper01100
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)111392274199104
 
Sum inntekter3 06612 2129 0755 7622 890
 
Sum administrasjonskostnader5602 1541 5691 027525
Lønn og andre personalkostnader3551 330981626340
Andre administrasjonskostnader205824588401185
 
Sum andre driftskostnader4311 9921 489749425
Avskrivninger og nedskrivninger22103775325
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)4101 8901 413696400
 
Sum kostnader2 0138 1556 0473 7921 937
 
Resultat før tap1 0534 0573 0281 970953
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.172573372258126
Tap på utlån182626416287140
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-10-53-44-29-14
 
Resultat før skatt8803 4842 6551 712827
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad265785733468231
 
Resultat etter skatt6162 6991 9231 244595