Tabell

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2013Endring i prosent
Siden 19902012 - 2013
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium52,84,80,2
Olje- og gassutvinning14,081,02,1
Industri og bergverk11,7-38,60,6
Energiforsyning1,6376,90,8
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,4-45,9-2,0
Veitrafikk10,129,7-0,3
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.7,125,7-3,0
Jordbruk4,5-10,30,3
Andre kilder2,412,8-0,1