Tabell

Utslipp til luft av klimagasser , etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter1
199020122013Endring i prosent
1990 - 20132012 - 2013
1Utenriks sjø- og luftfart er inkludert.
Alle næringer og husholdninger64 62063 94864 340-0,40,6
 
Alle næringer58 47958 45258 9710,80,9
Jordbruk, skogbruk og fiske7 1446 6356 422-10,1-3,2
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester8 45114 17014 44971,02,0
Industri19 42212 20512 204-37,20,0
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon2 0823 0883 08148,0-0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet57385986050,10,1
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering61870169712,8-0,6
Tjenesteytende næringer914468461-49,6-1,5
Transport18 31719 70920 18210,22,4
Undervisning, helse- og sosialtjenester444324325-26,80,3
Offentlig administrasjon og forsvar513294290-43,5-1,4
 
Husholdninger6 1415 4965 369-12,6-2,3