Tabell

Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 19901
1990
Mill. tonn CO2-ekvivalenterMill. tonn1 000 tonnTonn
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor-karboner (PFK)Svovel-heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Alle kilder50,434,8236,216,30,4503,592,0
Olje- og gassutvinning7,77,415,40,10,00,00,0
Industri og bergverk19,111,35,76,90,0503,589,7
Energiforsyning0,30,30,10,00,00,00,0
Oppvarming i andre næringer og husholdninger2,62,56,60,10,00,00,0
Veitrafikk7,87,63,40,20,00,00,0
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.5,65,40,70,60,00,00,0
Jordbruk5,00,0121,28,00,00,00,0
Andre kilder2,20,283,00,50,40,02,3