Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Januar 2014Januar 2013 - Januar 201420122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal650-10,59 5440,0
Jordbruk og skogbruk1-75,08915,6
Fiske og fangst11-75,6515-3,0
Industri i alt79-16,81 342-7,2
Bygg og anlegg13-27,85002,2
Bustader og forretninsbygg79-11,21 08810,8
Transport4402,35 453-0,6
Offentleg verksemd7-36,484-36,8
Netto direkte import21183,316226,6
Anna sal9-67,931115,6