Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Desember 2013Desember 2012 - Desember 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal720-1,49 5440,0
Jordbruk og skogbruk50,08915,6
Fiske og fangst15-55,9515-3,0
Industri i alt98-3,01 342-7,2
Bygg og anlegg2376,95002,2
Bustader og forretninsbygg1051,91 08810,8
Transport4332,45 453-0,6
Offentleg verksemd5-28,684-36,8
Netto direkte import2205,316226,6
Anna sal15-37,531115,6