Tabell

Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektor
Alle sektorerStatlig forvaltningKommunal forvaltningPrivat sektor og offentlige foretak
1. kvartal 20121. kvartal 20131. kvartal 20121. kvartal 20131. kvartal 20121. kvartal 20131. kvartal 20121. kvartal 2013
Alle næringer6,97,27,07,29,09,56,36,6
Jordbruk, skogbruk og fiske4,95,4::::4,95,4
Industri6,46,5::::6,46,5
Elektrisitet, vann og renovasjon5,55,9::::5,86,2
Bygge- og anleggsvirksomhet6,67,1::::6,67,2
Varehandel, motorvognreparasjoner6,26,5::::6,26,5
Transport og lagring7,77,9::::7,87,9
Overnattings- og serveringsvirksomhet6,67,0::::6,77,0
Informasjon og kommunikasjon4,64,7::::4,64,7
Finansiering og forsikring5,25,4::::5,35,4
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,54,76,05,9::4,54,6
Forretningsmessig tjenesteyting6,87,2::::7,07,4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring6,46,76,36,46,67,13,64,1
Undervisning7,17,75,05,27,88,56,16,6
Helse- og sosialtjenester9,810,18,79,110,611,09,49,2
Personlig tjenesteyting6,97,0::7,37,86,97,0
Annen/uoppgitt næring7,47,94,34,47,37,82,94,4