239565
239565
friartikkel
2015-09-17T14:10:00.000Z
no

Vareklassifikasjoner

Publisert:

Statistikken er gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Norske versjoner av de ulike internasjonale klassifikasjonene er tilgjengelige i SSBs database for standard klassifikasjoner, de internasjonale klassifikasjonene finnes på FN sine nettsider.

I det vesentligste bygger statistikken på opplysninger fra tollvesenets innførsels- og utførselsdeklarasjoner. Men tall for eksport av olje, gass og kull, samt utenrikshandel med skip, oljeplattformer og fly, og eksport av fisk landet i utlandet fra norske fartøyer, mottas fra andre kilder. Alle grunndata er, uansett kilde, klassifisert etter tolltariffen. Både FN og Eurostat har laget  korrespondansetabeller mellom de ulike klassifikasjonene.

  • Tolltariffen er en 8-sifret kode der de 6 første sifrene tilsvarer det internasjonale harmoniserte system (HS) som er utviklet av Den internasjonale tollunionen. De 2 siste sifrene er for nasjonale formål. Tolltariffen deler inn varene etter materialets art og består av til sammen mer enn 7 000 varenumre. SSB bruker tolltariffen som basis for Statistisk varefortegnelse for utenrikshandel. Detaljerte import- og eksporttall etter tolltariffen kan tas ut fra statistikkbanken, tall per måned og årlige tall.
  • SITC – International standard for trade classification er en FN-standard som grupperer handelstallene etter varens materiale og bearbeidingsnivå. SITC-koden består av 5 siffer. SSB publiserer import- og eksporttall landfordelt, månedlig og årlig etter 2-sifret SITC-kode samt verditall, uten landfordeling, etter 3-sifret kode, månedlig http://www.ssb.no/tabell/08818 og årlig http://www.ssb.no/tabell/08819.
  • Andre klassifikasjoner. BEC (Broad economic classification), FNs standard for gruppering av varer etter anvendelsesområde. To datasett, et månedlig og et årlig, i statistikkbanken er ordnet etter en norsk forkortet og tilpasset BEC-standard.
  • CPA (Classification of products by activity). I statistikkbanken ligger det en årstabell med handelsdata gruppert etter CPA, 2 sifre. CPA er en 6-sifret kode der de 4 første sifrene tilsvarer Standard for næringsgruppering (NACE). Statistikkbanktabellen viser varenes fordeling etter næring ikke de enkelte næringers import og eksport av varer.

For mer informasjon om klassifikasjoner se Om statistikken. Definisjoner.

Kontakt