239603
239603
friartikkel
2015-09-17T14:14:00.000Z
no

Utenrikshandel – historiske data

Publisert:

Import- og eksporttall etter ulike vareklassifikasjoner er tilgjengelig i statistikkbanken tilbake til 1988 mens datasett med hovedtall går tilbake til 1960.

Fullstendig statistikk over Norges utenrikshandel finnes fra 1835. Fram til 1850 ble statistikken publisert hvert 3dje år, etter det utkom den årlig. Inntil 1866 ble det kun oppgitt mengdetall. Statistikken ble utgitt månedlig fra 1913. Mer informasjon om omfang og bakgrunn finnes i Historisk statistikk 1994, kap.18.

I perioden 1835 – 2006 ble Statistikk over utenrikshandelen, under ulike titler, publisert i seriene Norges offisielle statistikk (NOS) og forløperen, Statistiske tabeller for Kongeriget Norge (ST). Publikasjonene, samt tilhørende statistiske varefortegnelser, er digitalisert og er tilgjengelige fra Statistisk sentralbyrås hjemmesider.

1835-1975
1976-1995
1996-2002 (Søk på Utenrikshandel xxxx)
1913-2001  Månedsstatistikk for utenrikshandel 

Aggregerte tidsserier med hovedtall for utenrikshandel

Historisk statistikk, ble utgitt åtte ganger i perioden 1875 – 1994 og inneholder lange tidsserier.

De enkelte utgavene viderefører stort sett serier med årstall fra forrige utgave. 1968- og 1978-utgavene er de mest omfattende. 1968-utgaven har årlige tall, mens 1978-utgaven gir aggregerte årlige gjennomsnittstall i 5-årsbolker.

Historisk statistikk inneholder årlige hovedtall for import og eksport, landfordelt handelsstatistikk og import og eksport gruppert etter grove varegrupper i perioden 1851 – 1993. Det er også publisert tabeller som viser årlig innførsel av viktige varer fra 1828.

I Historisk statistikk 1994 finnes historiske volum- og prisindekser for utenrikshandelen.

- Kortere tidsserier er publisert i Statistisk årbok, mens publikasjonen Utenrikshandel 1955-1967 gir en oversikt over Norges handel i perioden satt opp mot utviklingen i verdenshandelen og europeisk samhandel i årsspennet, med mer.

Kontakt