239600
239600
friartikkel
2015-09-17T14:14:00.000Z
no

Enkel veiledning i uttak av import- og eksportdata etter ulike inndelinger: SITC, BEC, CPA

Publisert:

Fremgangsmåten for uttak av data er om lag lik for alle tabellsettene.
- se egen veiledning for uttak av import- og eksporttall etter tolltariffnummer (HS).

Datasettene er gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Statistikkbanken finner du enten fra SSBs hjemmeside eller via Månedsstatistikk for utenrikshandel med varer - "Finn flere tall".

Veiledningen nedenfor viser uttak etter SITC-klassifikasjonen. Direkte inngang til SITC-tabellene er http://www.ssb.no/tabell/08809 for årstall og http://www.ssb.no/tabell/08806 for månedlige tall.

I tabellsettet velger eller merker du de verdiene du ønsker opplysninger om. Du må velge én eller flere verdier i alle «variabelboksene». Når du har valgt / merket ønskede verdier for samtlige variable, trykker du på «Vis tabell» nederst til venstre i skjermen.

Noen av «variabelboksene» har nedtrekksmenyer med undergrupperinger, f.eks. varegruppe og land, som du kan velge verdier fra. Verdilistene med varetekst har i utgangspunktet liten plass, men du kan utvide boksen og se hele teksten ved å holde musepekeren nede over den røde pilen og dra mot høyre.

SITC-figur

I noen av tabellsettene med måneds- og kvartalstall er det i tillegg til uttak av enkeltperioder mulig å hente ut aggregerte tall fra januar til og med én spesifikk måned. Du merker da «Verdi hittili år (1000 kr) –Enhet: 1 000 kr» eller «Vekt hittil i år (tonn) –Enhet: tonn» i variabelboksen Statistikkvariabel. I variabelboksen Måned merker du ønsket sluttmåned - eller hvis du vil sammenligne samme periode over flere år, merker du sluttmånedene, for eksempel 2014M06 og 2015M06 som vil gi aggregerte tall for henholdsvis første halvår 2014 og 2015.

Når du har valgt verdier i alle variabelboksene klikker du på «Vis tabell».

Endre oppsettet på tabellen

Tabellen kan endres ved hjelp av roteringspilene. Under «Roter fritt» bestemmer du selv hvilke variable du vil ha i x- og y-aksen, samt rekkefølgen på dem. Du merker variabelen du ønsker flyttet og klikker på retningspilen. Dersom den ferdige tabellen din inneholder mange rader med nullverdier kan disse fjernes ved å velge «fjern rader med bare nuller» under «Rediger tabell».

Laste ned tabell

Den ferdige tabellen kan lastes ned i ulike formater, men dersom du har redigert tabellen og ønsker den lastet ned i f.eks. Excel, funger det best om du klipper og limer tabellen over i regnearket fordi det ved nedlasting ikke tas hensyn til redigering.

Lagre søk for senere uttak og abonnement på utenrikshandelsstatistikk

Som registrert bruker under Mitt SSB kan du lagre tabelloppsettet ditt for senere gjenbruk. Et tabelloppsett kan også være nyttig som utgangspunkt for uttak av tilsvarende data, f.eks. samme vareutvalg for andre land, andre år og lignende. Data kan da tas ut som enkeltuttak eller lagres som et nytt tabelloppsett med et annet navn for senere bruk. Under Mitt SSB kan du også abonnere og få tilsendt varslinger eller nyhetsartikler for valgte tema på SSB.no.

Kontakt