Delta i Den europeiske statistikkonkurransen 2021/2022

Publisert:

Er du lærer på ungdomsskolen eller videregående skole? Da kan elevene dine delta i Den europeiske statistikkonkurransen. Gjennom deltakelsen får elevene mulighet til å lære og øve på å finne, tolke og bruke statistikk fra norske og europeiske kilder. Påmeldingsfrist er 1. november. 

SSB er medarrangør av Den europeiske statistikkonkurransen for tredje gang høsten 2021/vinteren 2022. Dette er en lagkonkurranse der du kan melde på ett eller flere lag fra klassen. Konkurransen finner sted fra begynnelsen av november til midten av januar. I februar kåres de nasjonale vinnerne, som går videre til den europeiske finalen der lagene konkurrerer mot elever fra hele Europa. 

Hvem kan delta?

Dette er en lagkonkurranse for elever i

 • ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og
 • videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig).

Lagene kan ha 1-3 deltakere.

Alle elevene på et lag må tilhøre samme kategori, men ikke nødvendigvis samme skole, klasse eller klassetrinn.  Hvert lag må ha en veileder, som oftest en lærer. Det er lagt opp til at elevene skal klare oppgavene selv, de er tilpasset elevenes nivå. All kommunikasjon mellom lagene og SSB skjer via veilederen. 
Det er ingen begrensninger på antall deltakere/lag fra samme skole eller på hvor mange lag én og samme lærer kan veilede.

Konkurransen er tverrfaglig og det spiller ingen rolle om veilederen underviser i norsk, matematikk, samsfunnfag eller andre fag.

Veileders rolle:
Veilederens rolle er å melde på lag, være kontaktleddet mellom SSB og elevene og bistå elevene i gjennomføringen ved behov. Vi ser at de norske elevene er selvgående, men at det, spesielt for oppgave 2 og 3, kan være en potensiale for ekstra læringsutbytte om veileder utfordrer elevene på å finne en god problemstilling og gir råd for hvordan analysere tallene. Om veileder ønsker det, kan konkurransen også være en mulighet for felles diskusjon i klassen om temaer relatert til statistikk og statistikkforståelse.   

Hvordan melder jeg på lag? 

Lærer/veileder melder på laget eller lagene via påmeldingskjemaet.
Påmeldingsfrist er 1. november. 

Ta kontakt med skole@ssb.no dersom du skal melde på 10 eller flere lag, vi hjelper deg med en mer effektiv registrering.

Tidsplan

 • Påmeldingsfrist: Mandag 1. november 
 • Oppgave 1: Onsdag 3. november - tirsdag 23. november
 • Annonsering hvilke lag som går videre til oppgave 2: Fredag 26. november
 • Oppgave 2: Mandag 29. november - mandag 10. januar 2022
 • Kåring norske vinnere: 8. februar

 

Europeiske finalen

For de to beste lagene i hver kategori

 • Oppgave 3: 14. februar - 23. mars
 • Annonsering av europeiske vinnere: Midten av juni 
 • Premiereseremoni: Informasjon kommer

Premier

De tre beste lagene i begge deltakerkategoriene vinner pengepremier.

 • 1. premie: 9 000 kroner per lag
 • 2. premie: 6 000 kroner per lag
 • 3. premie: 3 000 kroner per lag

Lagene som vinner første og andre plass får tilbud om å delta i den europeiske finalen. Dersom et lag trekker seg, får tredje plass i kategorien tilbudet.

Vinner av den europeiske finalen: 

 • 1. premie: Gavekort på 400 Euro til hvert av lagmedlemmene, inkludert veileder. 

 

Hva er Den europeiske statistikkonkurransen?

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen. Eurostat, det europeiske statistikkbyrået, er initiativtaker til konkurransen og er ansvarlig for det overordnede opplegget og den europeiske delen av konkurransen.  

Statistikkonkurransen tester både elevenes teoretiske kunnskaper innen matematikk og statistikk så vel som deres evner til å finne, tolke og bruke offisiell statistikk. 

Skoleåret 2020/2021 deltok mer enn 2900 lag fra 16 europeiske land, deriblant nesten 400 lag fra Norge. 

Statistikkonkurransen i Norge blir arrangert av Statistisk sentralbyrå, med god faglig støtte fra Norsk statistisk forening.

Hvordan gjennomføres konkurransen? 

Hele konkurransen skjer digitalt og består av en nasjonal og en europeisk del. Spørsmålene besvares i en egen portal som er felles for hele Europa. Den nasjonale delen består av to oppgaver. Den første oppgaven består av 30 spørsmål om statistikk. Spørsmålene tar for seg statistiske begreper, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og å finne statistikk på ssb.no og andre europeiske nettsider.

Lagene som består oppgave 1 går videre til oppgave 2 der elevene skal tolke et tabellsett laget av SSB. Elevene lager en problemstilling basert på tabellene og legger fram metoder de har brukt, sine funn og konklusjoner i en digital presentasjon. Det kåres en nasjonal vinner i hver kategori basert på oppgave 1 og 2.

Regler for den nasjonale fasen forteller mer om krav og gjennomføring.

De nasjonale vinnerne deltar i den europeiske delen av konkurransen (oppgave 3). Her skal elevene produsere en video om et bestemt tema knyttet til statistikk som er felles for hele Europa.

Språkkunnskaper: 
Oppgave 1 og 2 foregår i hovedsak på norsk, men i oppgave 1 vil noen av spørsmålene være knyttet til en engelsk Eurostat-publikasjon. Oppgave 3 vil i hovedsak være på engelsk, men elevene kan snakke norsk i videoen. 

Se eksempler på oppgave 1, 2 og 3 fra tidligere konkurranser.

Oppgave 1, eksempler på spørsmål (fra 2020-konkurransen)

Spørsmål videregående skole

Spørsmål ungdomsskole

 

Oppgave 2 (fra 2021-konkurrransen)

Temaet for oppgaven var valg og demokrati. Elevene skulle velge en problemstilling å utforske videre basert på en eller flere tabeller fra tabellsettet som ble delt ut. Problemstilling, analysen og konklusjonen skulle presenteres i en Powerpoint-presentasjon på maks 8 sider. 

Tabellsettet

 

Oppgave 3 (fra 2021-konkurransen)

I Den europeiske finalen lagde de nasjonale vinnerlagene fra alle deltakerlandene en video på to minutter om utfordringene med desinformasjon/villedende informasjon i samfunnet, og hvordan offisiell statistikk kan bidra til å løse disse utfordringene.  

De europeiske vinnerne ble kåret 31. mai, og det var ett lag fra Slovenia (ungdomsskole) og ett fra Portugal (videregående) som gikk av med seieren. 

Se de beste videoene på Eurostats nettsider. 

 

 

Tidsbruk:
Oppgave 1 tar ca. tre timer og man får en periode på tre uker på å gjennomføre denne. Man trenger ikke svare på alle spørsmålene samtidig, men kan lagre og fortsette når det passer, så lenge man sender inn innen fristen. For oppgave 2 bør man beregne en til to dager totalt. Her får elevene en periode på ca. fire uker til gjennomføringen.  

Regler

Kontakt