Regler for den nasjonale fasen av Den europeiske statistikkonkurransen 2021

Publisert:

1. Mål

De overordnede målene for Den europeiske statistikkonkurransen (ESC 2021) er:

 • Å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever.
 • Å oppmuntre lærere til å bruke nytt undervisningsmateriale basert på offisiell statistikk.
 • Å vise elever og lærere statistikkens rolle og betydning for ulike samfunnsområder.
 • Å oppmuntre til lagarbeid og samarbeid for å nå et felles mål.

2. Hvem kan delta?                                                        

Kategori A:  Elever som går de to første årene av videregående opplæring på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig, 16-19 år.

Kategori B:  Elever som går de to siste årene på ungdomsskolen, 14-16 år.

 • Dette er en lagkonkurranse der lagene kan ha 1, 2 eller 3 deltakere. 
 • Alle elevene på et lag må tilhøre samme kategori, men ikke nødvendigvis samme skole, klasse eller klassetrinn. Hvert lag skal ha en veileder, ofte en lærer fra sin skole, som skal veilede elevene i arbeidet.
 • Det er ingen begrensninger på antall deltakere/lag fra samme skole eller på hvor mange lag én og samme lærer kan veilede.
 • Hver elev kan ikke delta på mer enn ett lag.

3. Registrering

Veiledere for lag som ønsker å delta i statistikkonkurransen må registrere laget sitt via SSBs sine sider. Her finner du en lenke til registreringsskjemaet. Registreringen må inneholde all informasjon skjemaet ber om. Deltakere kan sende spørsmål på e-post til skole@ssb.no.

4. Oppgaver

Den nasjonale fasen av konkurransen består av to oppgaver. De 30 beste lagene i hver kategori går videre til oppgave 2.

Lagene trenger ikke å reise noe sted for å utføre de to oppgavene.

Første oppgave:

Den første oppgaven gjennomføres på nett, og består av tre prøver med spørsmål. For hvert spørsmål får man fire mulige svar, der bare ett er riktig. Lagene har tre uker til å svare på de 30 spørsmålene. I løpet av denne perioden kan lagene gå ut og inn av spørreskjemaet for å svare eller endre på tidligere svar. Det er viktig å lagre svarene for hver gang. 

a. Grunnleggende kunnskapsprøve

Målet er å besvare 10 spørsmål om forståelse av grunnleggende statistiske begreper, tolking av grafiske fremstillinger, grunnleggende sannsynlighetsregning etc.

Det er utarbeidet et sett av spørsmål med ulik vanskelighetsgrad for hver kategori. Oppgavene vil bli gitt på norsk språk og tilpasset norsk pensum.

b. Prøve i bruk av offisielle statistikkilder.

Målet er å besvare 10 spørsmål om ulike statistiske data. Dette krever at man bruker ssb.no. For videregående elever vil man også bruke Eurostats nettsider.

c. Prøve i tolking av statistikk

Målet er å besvare 10 spørsmål fra publikasjonen Key Figures on Europe, utgitt av Eurostat. Publikasjonen vil være tilgjengelig på kun engelsk, men elevene vil få en engelsk-norsk ordliste med begreper fra publikasjonen.

Andre oppgave: Statistisk analyse

I den andre oppgaven skal man lage en presentasjon i PDF-format, som leveres elektronisk.

I denne oppgaven må lagene lage en besvarelse på grunnlag av et tabellsett i Excel/Open office. Det er flere tabellsett som gir muligheter for å utforske ulike aspekter etter deltakernes eget valg.

Resultatene fra oppgaven legges frem som en PowerPoint-presentasjon eller i et tilsvarende format, og skal til slutt lagres som en PDF. Presentasjonen skal bygges opp etter følgende struktur:

 • Problemstilling
 • Arbeidsmetoder – kort om hvordan dere jobbet med tallene
 • Resultater – tabeller, grafer, analyseresultater etc.
 • Konklusjoner

På det første lysbildet i presentasjonen skal deltakerne oppgi informasjon om lagets navn, skolen og hvilken kategori laget deltar i. Presentasjonen skal bestå av maksimalt 8 lysbilder (inkludert det innledende med informasjon om laget). Filnavnet til PDF-dokumentet skal være lagets eksakte navn, og må lastes opp på konkurransens plattform innen utløpet av tidsfristen.

Juryen vil bare vurdere tekst og bilder i PDF-filen. Andre elementer, slik som lenker til eksternt innhold, innebygde videoer etc., vil ikke bli betraktet som deler av oppgaven, og vil derfor ikke telle med i vurderingen.

5. Vurderingskriterier

Første oppgave

Hver av de tre prøvene i den første oppgaven vil bli vurdert som bestått eller ikke bestått, der hvert riktig svar gir ett poeng, et feil svar gir fratrekk av 0,33 poeng, og ubesvarte spørsmål gir null poeng. Maksimal skår for hver av de tre testene vil være 10 poeng.

Resultatet av den første oppgaven vil fremkomme ved beregning av gjennomsnittet, avrundet til én desimal, av de skårene som er oppnådd i hver av testene. Dette multipliseres med 10, slik at maksimal skår for denne oppgaven vil være 100 poeng. Rangeringen av alle de deltakende lagene vil bli avgjort på denne måten.

Poengsummen fra den første oppgaven vil bli benyttet til å kvalifisere lagene for den andre oppgaven. I tillegg vil skårene for den første oppgaven telle med i beregningen av de endelige skårene med en vekt på 25 prosent.

Vurderingen av de tre prøvene og beregningen av den endelige skåren for den første oppgaven vil bli gjort automatisk av et dataprogram.

Andre oppgave

Følgende vil bli lagt til grunn i vurderingen av analysen:

Presentasjon av fremstillingen (20 %)

 • Presentasjonen er godt strukturert
 • Presentasjonen er tydelig og lett å lese
 • Referanser til kilder/litteraturliste er oppgitt

Problemstillinger (20 %)

 • Fremstillingen har en tydelig problemstilling
 • Det gis grunner til hvorfor det er interessant å studere problemstillingen
 • De analyserte tabellene er hensiktsmessige for å studere den angitte problemstillingen

Analyse av informasjonen (40 %)

 • Presentasjonene inneholder både tabeller, grafer og tekst, og det er en god balanse mellom de
 • Det er skrevet kommentarer til tabellene og grafene slik at den mest relevante informasjonen blir fremhevet
 • Valg av grafer er tilpasset valgte data og bidrar til å komme frem til konklusjonen og støtter opp under den

Konklusjoner (20 %)

 • Det gis én konklusjon for hver problemstilling dersom flere og én oppsummerende konklusjon
 • Det tas forbehold om begrensninger ved analysens konklusjoner (dersom slike begrensninger finnes)

Juryen vil velge ut de fem beste oppgavene i hver kategori og vurdere dem på en skala på opptil 100 poeng. Skåren for den andre oppgaven vil telle 75 % i beregningen av den endelige skåren.

Endelig skår

Den endelige skåren for de fem oppgavene som er valgt ut i hver kategori, vil fremkomme som et vektet gjennomsnitt, med maksimalt tre desimaler, av de skårene som er oppnådd for den første og den andre oppgaven i henhold til den følgende formelen:

Endelig skår = 0,25 * skår på første oppgave + 0,75 * skår på andre oppgave.

Det laget som oppnår den høyeste endelige skåren i hver kategori vil bli utropt til vinner. De fire andre lagene i hver kategori vil bli betraktet som finalister i sine respektive kategorier.

6. Premier

De tre beste lagene i begge deltakerkategoriene prisbelønnes.

 • 1. premie 6 000 NOK per lag
 • 2. premie 4 000 NOK per lag
 • 3. premie 2 000 NOK per lag

Læreren får også en gave som takk. Dersom de to vinnerlagene har samme lærer, vil han eller hun bare motta én premie.

To lag fra hver kategori får delta i den europeiske finalen, de nasjonale vinnerne og vinnerne av publikumsprisen.

Vinnerne av den europeiske finalen premieres også, se de europeiske reglene for mer informasjon.

7. Jury

Juryen for den nasjonale fasen vil bestå av ansatte i SSB og utvalgte medlemmer fra andre relevante virksomheter.

Juryens beslutning er endelig.

Juryen vil kunne beslutte å ikke dele ut noen premier.

8. Juryens beslutning og premieseremoni

Juryens beslutning vil bli formidlet til vinnerne og finalistene på e-post, og vil bli kunngjort på SSBs nettsider. SSB vil avtale tid og sted for premieseremonien med vinnerlagene. Se tidsplanen under.

9. Tidsplan

Den nasjonale fasen:

 • Registrering: 15. oktober - 10. januar
 • Første oppgave: 12. januar - 29. januar
 • Annonsering av resultatene første oppgave: 2. februar
 • Andre oppgave: 3. februar til 9. mars
 • Annonsering av finalistene: 26. mars 


Den europeiske fasen:

 • Tema for oppgaven annonseres: 26. mars
 • Frist for innlevering (video): 29. april 
 • Folkejuryen stemmer på sin favorittvideo: 3. mai - 6. mai
 • Annonsering av vinnere og prisutdeling: Juni, nærmere tidspunkt og sted kommer.

10. Publisering av bidrag

De premierte bidragene og de som har fått hederlig omtale vil ble kunngjort på ssb.no, med navn på lagene, skolene de kommer fra og hvilken kategori de deltar i. Deltakerne vil måtte akseptere disse reglene og tillate publisering av sitt arbeid. Alt materiale innsendt i forbindelse med den nasjonale fasen av konkurransen vil bli oppbevart av Statistisk sentralbyrå.

11. Den europeiske fasen

I den europeiske fasen av konkurransen skal deltakerne produsere en 2 minutter lang video om et oppgitt tema. Norge kan delta med fire lag i den europeiske konkurransen, to fra ungdomskolen og to fra videregående skole.

Det beste laget i hver kategori fra den nasjonale fasen går direkte til den europeiske finalen. De gjenværende finalistene (2. til 5. plass) vil gå mulighet til å konkurrere om en plass i finalen gjennom en publikumskåring (se under).

Dersom de utvalgte lagene er forhindret fra eller ikke ønsker å delta i den europeiske fasen, vil juryen kontakte de etterfølgende lagene på den nevnte listen.

Publikumsprisen

En folkejury vil kåre vinnerne av publikumsprisen (en i hver kategori). Publikum vil stemme på sin favorittvideo og laget som vinner får mulighet til å sende sitt bidrag til den europeiske finalen.

Les mer om den europeiske fasen av konkurransen.

12. Forbehold av rettigheter

SSB forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for den nasjonale fasen av konkurransen, spesielt de datoene som er oppgitt i tidsplanen, eventuelt avlysning, dersom det foreligger berettiget grunn. Disse endringene vil bli offentliggjort på ssb.no.

13. Aksept av reglene

For å delta i den nasjonale fasen av Den europeiske statistikkonkurransen må man akseptere disse reglene.

Tilbake til informasjonssiden om konkurransen.

 

 

 

 

Kontakt