Regler for den nasjonale fasen av Den europeiske statistikkonkurransen 2021/2022

Publisert:

MÅL

De overordnede målene for Den europeiske statistikkonkurransen er å:

 • fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever.
 • oppmuntre lærere til å bruke nytt undervisningsmateriale basert på offisiell statistikk.
 • vise elever og lærere statistikkens rolle og betydning for ulike samfunnsområder.
 • oppmuntre til lagarbeid og samarbeid for å nå et felles mål.

HVEM KAN DELTA?

Dette er en lagkonkurranse med 1- 3 deltakere på hvert lag.

Alle elevene på et lag må tilhøre samme kategori, men må ikke være fra samme skole, klasse eller klassetrinn.

Hvert lag skal ha en veileder/lærer, som skal veilede elevene i arbeidet.

Kategori A: Elever som går de to første årene av videregående opplæring på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig, 16-19 år.

Kategori B: Elever som går de to siste årene på ungdomsskolen, 14-16 år.

Det er ingen begrensninger på antall deltakere/lag fra samme skole eller på hvor mange lag én og samme lærer kan veilede. Hver elev kan ikke delta på mer enn ett lag.

REGISTRERING

Veiledere for lag som ønsker å delta i statistikkonkurransen må registrere laget sitt via konkurranseportalen. Deltakere kan sende spørsmål til skole@ssb.no.

OPPGAVER

Den nasjonale fasen av konkurransen består av to oppgaver.

Første oppgave:

Den første oppgaven gjennomføres på nett, og består av tre prøver med til sammen 30 spørsmål. For hvert spørsmål får man fire mulige svar, der bare ett er riktig. Lagene har tre uker til å svare på spørsmålene. I løpet av denne perioden kan lagene gå ut og inn av spørreskjemaet for å svare eller endre på tidligere svar. Det er viktig å lagre svarene for hver gang.

a. Grunnleggende kunnskapsprøve

Elevene skal svare på 10 spørsmål om forståelse av grunnleggende statistiske begreper, tolking av grafiske fremstillinger, grunnleggende sannsynlighetsregning etc.Det er utarbeidet et sett av spørsmål med ulik vanskelighetsgrad for hver kategori. Oppgavene vil bli gitt på norsk språk og tilpasset norsk pensum.

b. Prøve i bruk av norske, offisielle statistikkilder.

Elevene skal svare på 10 spørsmål der svaret finnes på ssb.no eller andre norske, offisielle statistikkilder.

c. Prøve i tolking av europeisk statistikk

Elevene skal svare på 10 spørsmål fra nettsiden Demography of Europe https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/index.html?lang=en  utgitt av Eurostat. Publikasjonen er på engelsk, men elevene vil få en engelsk-norsk ordliste med sentrale begreper.

 

Andre oppgave: Statistisk analyse

I den andre oppgaven skal elevene lage en presentasjon, som leveres digitalt.

Lagene får et tabellsett i Excel. Temaet er likestilling mellom menn og kvinner.

Resultatene fra oppgaven legges frem som en PowerPoint-presentasjon eller i et tilsvarende format, og leveres i PDF-format. Presentasjonen skal bygges opp etter følgende struktur:

 • Problemstilling
 • Arbeidsmetoder – kort om hvordan laget jobbet med tallene
 • Resultater – tabeller, grafer, analyse/resultater
 • Konklusjoner

På det første lysbildet i presentasjonen skal deltakerne oppgi informasjon om lagets navn, skolen og hvilken kategori laget deltar i.

Presentasjonen skal bestå av maksimalt 8 lysbilder (inkludert det innledende med informasjon om laget). Filnavnet til PDF-dokumentet skal være lagets eksakte navn, og må lastes opp på konkurransens plattform innen utløpet av tidsfristen.

Juryen vil bare vurdere tekst og bilder i PDF-filen. Andre elementer, slik som lenker til eksternt innhold, innebygde videoer etc., vil ikke bli betraktet som deler av oppgaven, og vil derfor ikke telle med i vurderingen.

VURDERINGSKRITERIER

Første oppgave

Hver av de tre prøvene i den første oppgaven vil bli vurdert som bestått eller ikke bestått, der hvert riktig svar gir ett poeng, et feil svar gir fratrekk av 0,33 poeng, og ubesvarte spørsmål gir null poeng. Maksimal skår for hver av de tre testene vil være 10 poeng.

Resultatet av den første oppgaven vil fremkomme ved beregning av gjennomsnittet, avrundet til én desimal, av de skårene som er oppnådd i hver av testene. Dette multipliseres med 10, slik at maksimal skår for denne oppgaven vil være 100 poeng. Rangeringen av alle de deltakende lagene vil bli avgjort på denne måten.

Poengsummen fra den første oppgaven vil bli benyttet til å kvalifisere lagene for den andre oppgaven. I tillegg vil skårene for den første oppgaven telle med i beregningen av de endelige skårene med en vekt på 25 prosent.

Vurderingen av de tre prøvene og beregningen av den endelige skåren for den første oppgaven vil bli gjort automatisk av et dataprogram.

Poengsummen fra den første oppgaven vil bli benyttet til å kvalifisere lagene for den andre oppgaven. Minst 50 prosent av svarene må være riktige.

Andre oppgave

Følgende vil bli lagt til grunn i vurderingen av analysen:

Presentasjon av fremstillingen (20 %)

 • Presentasjonen er godt strukturert og lett å lese
 • Referanser til kilder er oppgitt

Problemstillinger (20 %)

 • Fremstillingen har en tydelig problemstilling
 • Det blir forklart hvorfor det er interessant å studere problemstillingen
 • Problemstillingen kan utforskes med informasjonen som er gitt i oppgaven, dvs. tabellsettene

Analyse av informasjonen (40 %)

 • Presentasjonene inneholder både tabeller, grafer og tekst, og det er en god balanse mellom dem
 • Grafene er laget av elevene selv
 • Tabellene og grafene blir beskrevet i presentasjonen
 • Valg av grafer er tilpasset valgte data og bidrar til å komme frem til konklusjonen og støtter opp under den

Konklusjoner (20 %)

 • Det gis én konklusjon for hver problemstilling dersom flere og én oppsummerende konklusjon
 • Det tas forbehold om begrensninger ved analysens konklusjoner

 

Slik kårer vi de beste lagene

Resultatene fra begge oppgaver teller i den nasjonale fasen.

I oppgave 1 beregnes skårene etter hvor mange oppgaver laget har løst korrekt.

I oppgave 2 blir oppgavene vurdert i flere omganger av ansatte i SSB. Oppgavene vil blir vurdert på en skala på opptil 100 poeng. En jury vil til slutt bedømme de fem beste lagene i hver kategori og rangere dem med resultatene fra oppgave en og to. Endelig skår = 0,25 * skår på første oppgave + 0,75 * skår på andre oppgave.

Det laget som oppnår den høyeste endelige skåren i hver kategori vil bli utropt til vinner. De fire andre lagene i hver kategori vil bli betraktet som finalister i sine respektive kategorier.

PREMIER

De tre beste lagene i begge deltakerkategoriene vinner pengepremier:

 • 1. premie 9 000 NOK per lag
 • 2. premie 6 000 NOK per lag
 • 3. premie 3 000 NOK per lag

Lagene som vinner første og andre plass får tilbud om å delta i den europeiske finalen. Dersom et lag trekker seg, får tredje plass i kategorien tilbudet.

Vinnerne av den europeiske finalen premieres også, se de europeiske reglene for mer informasjon.

JURY

Juryen for den nasjonale fasen vil bestå av ansatte i SSB og utvalgte medlemmer fra andre relevante virksomheter.

Juryens beslutning er endelig. Juryen vil kunne beslutte å ikke dele ut noen premier.

Juryens beslutning vil bli formidlet til vinnerne og finalistene på e-post, og vil bli kunngjort på SSBs nettsider. SSB vil avtale tid og sted for premieseremonien med vinnerlagene. Se tidsplanen under.

TIDSPLAN

Den nasjonale fasen:

Registrering: 20. september - 1. november 2021

Første oppgave: 3. november - 23. november 2021

Annonsering av resultatene første oppgave: 26. november 2021

Andre oppgave: 29. november 2021 til 10. januar 2022

Annonsering av finalistene: 8. februar 2022

 

Den europeiske fasen:

 • Tema for oppgaven annonseres: 14. februar 2022
 • Frist for innlevering (video): 23. mars 2022
 • Annonsering av vinnere og prisutdeling i mai 2022, nærmere tidspunkt og sted kommer

PUBLISERING AV BIDRAG

De premierte bidragene og de som har fått hederlig omtale vil ble kunngjort på ssb.no, med navn på lagene, skolene de kommer fra og hvilken kategori de deltar i. Deltakerne vil måtte akseptere disse reglene og tillate publisering av sitt arbeid. Alt materiale innsendt i forbindelse med den nasjonale fasen av konkurransen vil bli oppbevart av Statistisk sentralbyrå.

DEN EUROPEISKE FASEN

Det er første- og andreplass i den nasjonale finalen som går videre til den europeiske fasen.

I den europeiske fasen av konkurransen skal deltakerne produsere en 2 minutter lang video om et oppgitt tema. Norge kan delta med fire lag i den europeiske konkurransen, to fra ungdomskolen og to fra videregående skole.

Dersom de utvalgte lagene er forhindret fra eller ikke ønsker å delta i den europeiske fasen, vil juryen kontakte de etterfølgende lagene på den nevnte listen.

Les mer om den europeiske fasen av konkurransen på konkurransesiden til Eurostat

FORBEHOLD AV RETTIGHETER

SSB forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for den nasjonale fasen av konkurransen, spesielt de datoene som er oppgitt i tidsplanen, eventuelt avlysning, dersom det foreligger berettiget grunn. Disse endringene vil bli offentliggjort på ssb.no.

AKSEPT AV REGLENE

For å delta i den nasjonale fasen av Den europeiske statistikkonkurransen må man akseptere disse reglene.

 

Kontakt