Regler for den nasjonale fasen av den europeiske statistikkonkurransen 2020

Publisert:

1. Mål

De overordnede målene for Den europeiske statistikkonkurransen (ESC 2020) er:

 • Å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever.
 • Å oppmuntre lærere til å bruke nytt undervisningsmateriale basert på offisiell statistikk.
 • Å vise elever og lærere statistikkens rolle og betydning for ulike samfunnsområder.
 • Å oppmuntre til lagarbeid og samarbeid for å nå et felles mål.

2. Deltakelse

Deltakelse i den nasjonale fasen av ESC 2020 er åpen for alle elever som går i 9. og 10. klasse på ungdomsskolen og 1. og 2. klasse på videregående skole, i en offentlig godkjent utdanningsinstitusjon i Norge.

Elevene vil delta i lag bestående av 1 til 3 deltakere. Alle elevene på et lag må tilhøre samme skole og kategori (se under), men ikke nødvendigvis samme klasse eller klassetrinn. Hvert lag skal ha en lærer fra sin skole som skal veilede elevene i arbeidet.

Det er ingen begrensninger på antall deltakere/lag fra samme skole eller på hvor mange lag én og samme instruktør kan veilede.

Hver elev kan ikke delta på mer enn ett lag.

Lagene vil delta i én av to kategorier:

Kategori A: Elever som går de to første årene av videregående opplæring på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig, 16-18 år

Kategori B: Elever som går de to siste årene på ungdomsskolen, 14-16 år

3. Registrering

Ledere for lag som ønsker å delta i statistikkonkurransen må registrere laget sitt via SSBs sider for konkurransen. Registreringen må inneholde all informasjon skjemaet ber om. Deltakere kan sende spørsmål på e-post til skole@ssb.no.

4. Oppgaver

Deltakerne i den nasjonale fasen av ESC 2020 vil få to utslagsoppgaver. Det er bare de som består begge oppgavene som vil bli blant finalistene i konkurransen.

Den første oppgaven gjennomføres på nett, og består av tre prøver med faste svaralternativer. Spørsmålene har fire mulige svar, der bare ett er riktig. Lagene har to uker til å svare på de 30 spørsmålene. Man kan gå ut og inn av spørreskjemaet så mange ganger man vil i denne perioden, så lenge man lagrer svarene sine. 

I den andre oppgaven skal man lage en presentasjon i PDF-format som leveres elektronisk. Her får man om lag 3 uker. Lagene trenger ikke å reise noe sted for å utføre de to oppgavene.

Første oppgave:

a. Grunnleggende kunnskapsprøve

Målet er å besvare 10 spørsmål om forståelse av grunnleggende statistiske begreper, tolking av grafiske fremstillinger, grunnleggende sannsynlighetsregning etc.

Det er utarbeidet et sett av spørsmål med ulik vanskelighetsgrad for hver kategori. Her kan du lese eksempler på oppgaver gitt til finske elever i 2019. Norske oppgaver vil bli gitt på norsk språk og tilpasset norsk pensum. 

b. Prøve i bruk av offisielle statistikkilder.

Målet er å besvare 10 spørsmål om ulike statistiske data. Dette krever at man bruker ssb.no. For elever i videregående vil man også bruke Eurostats nettsider

c. Prøve i tolking av statistikkrapporter

Målet er å besvare 10 spørsmål om publikasjonen «Kvinner og menn i Europa 2019» fra Eurostat. Publikasjonen vil være tilgjengelig på norsk og engelsk.

Andre oppgave: Statistiske forskningsresultater

I denne oppgaven må lagene produsere en besvarelse på grunnlag av et tabellsett i Excel/Open office. Det er flere tabellsett som gir muligheter for å utforske ulike aspekter etter deltakernes eget valg.

Resultatene fra oppgaven legges frem som en PowerPoint-presentasjon eller i et tilsvarende format, og skal til slutt lagres som en PDF. Presentasjonen skal bygges opp etter følgende struktur:

 • Problemstilling
 • Arbeidsmetoder – kort om hvordan dere jobbet med tallene
 • Resultater – tabeller, grafer, analyseresultater etc.
 • Konklusjoner

På det første lysbildet i presentasjonen skal deltakerne oppgi informasjon om lagets navn, skolen og hvilken kategori laget deltar i. Presentasjonen skal bestå av maksimalt 8 lysbilder (inkludert det innledende med informasjon om laget). Filnavnet til PDF-dokumentet skal være lagets eksakte navn, og må lastes opp på konkurransens plattform innen utløpet av tidsfristen.

Juryen vil bare vurdere tekst og bilder i PDF-filen. Andre elementer, slik som lenker til eksternt innhold, innebygde videoer etc., vil ikke bli betraktet som deler av oppgaven, og vil derfor ikke telle med i vurderingen.

 

5. Vurderingskriterier

Første oppgave

Hver av de tre prøvene i den første oppgaven vil bli vurdert som bestått eller ikke bestått, der hvert riktige svar gir ett poeng, et feil svar gir fratrekk av 0,33 poeng, og ubesvarte spørsmål gir null poeng. Maksimal skår for hver av de tre testene vil være 10 poeng.

Resultatet av den første oppgaven vil fremkomme ved beregning av gjennomsnittet, avrundet til én desimal, av de skårene som er oppnådd i hver av testene. Dette multipliseres med 10, slik at maksimal skår for denne oppgaven vil være 100 poeng. Rangeringen av alle de deltakende lagene vil bli avgjort på denne måten. 

Poengsummen fra den første oppgaven vil bli benyttet til å kvalifisere lagene for den andre oppgaven. I tillegg vil skårene for den første oppgaven telle med i beregningen av de endelige skårene med en vekt på 25 prosent.

Vurderingen av de tre prøvene og beregningen av den endelige skåren for den første oppgaven vil bli gjort automatisk av et dataprogram.

Andre oppgave

Følgende vil bli lagt til grunn i vurderingen av PDF-filen for den andre oppgaven:

Presentasjon av fremstillingen (20 %)

 • Problemstillingen er godt strukturert
 • Presentasjonen er tydelig og lett å lese
 • Referanser til kilder/litteraturliste er oppgitt

Problemstillinger (20 %)

 • Fremstillingen har en tydelig problemstilling
 • Det gis grunner til hvorfor det er interessant å studere disse problemstillingene
 • De analyserte tabellene er hensiktsmessige for å studere de angitte problemstillingene

Analyse av informasjonen (40 %)

 • Det er god balanse mellom tabeller, grafer og tekst. Det er skrevet kommentarer til tabellene og grafene slik at den mest relevante informasjonen blir fremhevet
 • Grafene er hensiktsmessige og bidrar til å komme frem til konklusjonen og støtter opp under den

Konklusjoner (20 %)

 • Det gis én konklusjon for hver problemstilling dersom flere og én oppsummerende konklusjon
 • Det tas forbehold om begrensninger ved analysens konklusjoner (dersom slike begrensninger finnes)

Juryen vil velge ut de fem beste oppgavene i hver kategori og vurdere dem på en skala på opptil 100 poeng. Skåren for den andre oppgaven vil telle 75 % i beregningen av den endelige skåren.

Endelig skår

Den endelige skåren for de fem oppgavene som er valgt ut i hver kategori, vil fremkomme som et vektet gjennomsnitt, med maksimalt tre desimaler, av de skårene som er oppnådd for den første og den andre oppgaven i henhold til den følgende formelen:

Endelig skår = 0,25 * skår på første oppgave + 0,75 * skår på andre oppgave.

Det laget som oppnår den høyeste endelige skåren i hver kategori vil bli utropt til vinner. De fire andre lagene i hver kategori vil bli betraktet som finalister i sine respektive kategorier.

6. Premier

Premiene for vinnerlagene fra den nasjonale fasen, ett fra Kategori A og ett fra Kategori B, er:

 • 1. pris 10 000 NOK per lag
 • 2. pris 7 500 NOK per lag
 • 3. pris 6 000 NOK per lag

De tre beste lagene i begge deltakerkategoriene prisbelønnes. Læreren får også en gave som takk. Reisekostnadene til prisutdelingen dekkes av SSB. 

De to beste lagene i hver kategori får delta i den europeiske finalen og konkurrere med vinnerne fra de andre landene.  

Juryen kan i tillegg belønne et hvilket som helst lag med hedersomtale. 

Dersom de to vinnerlagene har samme lærer, vil han eller hun bare motta én premie.

7. Jury

Juryen for den nasjonale fasen vil bestå av ansatte i SSB og utvalgte medlemmer fra andre relevante virksomheter. 

Juryens beslutning er endelig.

Juryen vil kunne beslutte å ikke dele ut noen premier.

8. Juryens beslutning og premieseremoni

Juryens beslutning vil bli formidlet til vinnerne og finalistene på e-post, og vil bli kunngjort på SSBs nettsider 24. mars 2020. SSB vil avtale tid og sted for premieseremonien med vinnerlagene.

9. Tidsplan

Den nasjonale delen:

 • Registrering: 1. november 2019 - 26. januar 2020
 • Første oppgave: 27. januar - 9. februar
 • Annonsering av resultatene første oppgave: 11. februar
 • Andre oppgave: 12. februar til 11. mars
 • Annonsering av finalistene 3. april

Den europeiske delen: 

 • Tema for oppgaven annonseres 17. april
 • Frist for innlevering (video) 12. juni
 • Annonsering av vinnere 7. september
 • Premieutdeling høsten 2020

10. Publisering av bidrag

De premierte bidragene og de som har fått hederlig omtale vil ble kunngjort på ssb.no, med navn på lagene, skolene de kommer fra og hvilken kategori de deltar i. Deltakerne vil måtte akseptere disse reglene og tillate publisering av sitt arbeid. Alt materiale innsendt i forbindelse med den nasjonale fasen av konkurransen vil bli oppbevart av Statistisk sentralbyrå. 

11. Den europeiske fasen 

Vinnerlaget og finalistene med de høyeste skårene i hver kategori vil være kvalifisert til å delta i den europeiske fasen av Den europeiske statistikkonkurransen. Organisatorene av den nasjonale fasen vil kontakte lagene i god tid på forhånd for å informere dem om dette.

For dette formålet vil juryen sette opp en liste med maksimalt fem lag i hver kategori, rangert etter de skårene som er oppnådd i den nasjonale fasen. Det første laget på listen vil være vinnerlaget, fulgt av de fire finalistene. Dersom de utvalgte lagene er forhindret fra eller ikke ønsker å delta i den europeiske fasen, vil juryen kontakte de etterfølgende lagene på den nevnte listen.

12. Forbehold av rettigheter

SSB forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for den nasjonale fasen av konkurransen, spesielt de datoene som er oppgitt i tidsplanen, eventuelt avlysning, dersom det foreligger berettiget grunn. Disse endringene vil bli offentliggjort på ssb.no.

13. Aksept av reglene 

For å delta i den nasjonale fasen av Den europeiske statistikkonkurransen må man akseptere disse reglene.

 

 

 

Kontakt