Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reise- og ferieundersøkelsen 2018

  Notater 2019/17

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2017

  Notater 2018/11

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal.

  Publikasjon
 • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Notater 2018/09

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart - også kjent som nærsjøindeksen - består av delindekser for fartøytypene ferge, liten hurtigbåt, stor hurtigbåt, slepebåt og andre fraktefartøy.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2015

  Notater 2018/06

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2016

  Notater 2017/22

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

  Publikasjon
 • Transport med små godsbiler 2014–2015

  Notater 2016/21

  Formålet med undersøkelsen av transport med små godsbiler som SSB gjennomførte i 2014–2015 var å gi bedre oversikt over et transportsegment som er viktig for godstransporten i Norge, og som ikke dekkes av den løpende kvartalsvise lastebilundersøke...

  Publikasjon
 • Modellering av trafikk på kommunale veier

  Notater 2015/46

  SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var opprinnelig beregnet å komme f...

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2014

  Notater 2015/24

  Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.

  Publikasjon
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2013

  Notater 2014/14

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2013.

  Publikasjon
 • Kabotasje i Norge

  Notater 2014/12

  Dette notatet omhandler statistikk på kabotasjetransport i Norge. Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren er hjemmehørende

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2013

  Rapporter 2013/33

  Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdsels¬sektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale tall.

  Publikasjon
 • Kostnadsindeks for buss

  Notater 2013/28

  Kostnadsindeksen for buss omfatter næringene rutebiltransport i by- og forstads¬område og rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde slik de er definert i Standard for næringsgruppering 2007. Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og...

  Publikasjon
 • Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer

  Rapporter 2013/18

  Økte offentlige samferdselsinvesteringer vil på kort sikt gi beskjedne presseffekter i økonomien i form av økte lønninger og økt rente.

  Publikasjon
 • UN/LOCODE

  Notater 2013/17

  Norge har ingen sentral myndighet, eller annen organisasjon, som kvalitetssikrer norske stedskoder i FN-listen. Det er i tillegg åpent for enhver å be om nye innførsler. Kvaliteten har følgelig lidd under noe som minner om allmenningens tragedie.

  Publikasjon