Samtidig utgjør arealbruksendringene en trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge. Nyttekostnadsanalyse er godt egnet for å vurdere sentrale avveininger knyttet til reiselivsutvikling og arealforvaltning, men er i liten grad benyttet innen reiselivsøkonomi. Andre metoder er oftere benyttet innen fagfeltet, blant annet økonomisk ringvirkningsanalyse med fokus på lokaløkonomi. Denne studien kombinerer betinget verdsetting, økonomisk ringvirkningsanalyse og kartanalyse i et nyttekostnadsanalyse-rammeverk. Nyttekostnadsanalyse gjennomføres både med utgangspunkt i lokalt og regionalt perspektiv for alternativene liten, middels og stor fritidsboligutbygging i Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde. Lokalt er stor fritidsboligutbygging god forvaltning, da overskudd fra tomtesalg og fritidsboligutbygging overgår de negative eksternalitetene for lokalbefolkning og fritidsboligeiere. Fra et regionalt perspektiv, hvor man også tar hensyn til markeds- og ikke-markedsvirkningene utenfor destinasjonen, er imidlertid lite fritidsboligutbygging samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi konkluderer med at samfunnsøkonomisk lønnsom reiselivsutvikling og arealforvaltning krever at ikke-markedsmessige eksternaliteter ved og utenfor destinasjonen inkluderes i beslutningsvurderingen. Kartanalysen gir den geografiske fordelingen av eksternaliteter fra lokal reiselivsutvikling.