Tall fra statistikken Jernbanetransport viser at passasjertransporten med jernbane hadde en nedgang på 47 prosent fra 2019 til 2020. Transportarbeidet for persontrafikk med tog ble redusert med 51 prosent til 3,7 milliarder . Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 4 milliarder i 2020, en økning på 2 prosent fra 2019. Nedgangen i passasjertransporten skyldes i all hovedsak de ulike nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor. Den grensekryssende togtrafikken ble hardest rammet med en nedgang i antallet passasjerer på 85 prosent.

Liten nedgang i godstransport med jernbane

Av de 34 millioner tonn gods fraktet med jernbane, så ble 18 millioner tonn fraktet til Norge, 3 millioner tonn fraktet ut av Norge og litt over 13 millioner tonn fraktet innen Norge.

I 2020 utgjorde malmtransporten 73 prosent av alt gods som ble fraktet med jernbane i Norge. Samtidig utgjorde transporten av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 70 prosent av godset som ble eksportert.