Fleire hotellovernattingar

Publisert:

I oktober 2017 var det 1,8 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 3 prosent fleire enn i den same månaden i 2016.

Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

Okotber 2016 Oktober 2017
I alt 1697024 1750379
Noreg 1349895 1411080
Utlandet 347129 339299

Talet på norske hotellovernattingar gjekk opp 5 prosent, frå oktober 2016 og enda på 1,4 millionar i oktober 2017. I det same tidsrommet gjekk talet på utanlandske overnattingar ned 2 prosent til 339 000 overnattingar.

Sett i høve til oktober 2016 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 9 prosent. Gjennomsnittsprisen per rom var 943 kroner i oktober i år, noko som er 5 prosent høgare samanlikna med oktober 2016.

Færre campingovernattingar

• 169 000 overnattingar i oktober 2017

• 14 prosent nedgang sidan oktober 2016

• Norske overnattingar gjekk ned 17 prosent

• Utanlandske overnattingar gjekk opp 7 prosent

Færre overnattingar på hyttegrendene

• 108 000 overnattingar

• 5 prosent nedgang frå oktober 2016

• Norske overnattingar gjekk ned 7 prosent

• Utanlandske overnattingar gjekk opp 3 prosent

Fleire overnattingar på Svalbard

• 8 000 overnattingar på Svalbard

• 7 prosent fleire enn oktober 2016

Overgang til Altinn gjev usikre tal i ein overgangsfase

Tala i overnattingsstatistikken er henta frå ei månadleg undersøking der så å seie alle kommersielle overnattingsaktørar skal rapportere til SSB. Alle undersøkingar er hefta med ein viss grad av uvisse. Feil- og manglande rapportering er vanlege feilkjelder som gjer at tala vert hefta med ein grad av uvisse. SSB arbeider for å gjere innrapporteringa enklare og datakvaliteten betre. Frå og med januar 2017 er rapporteringa til overnattingsstatistikken lagt om til Altinn, og i samband med omlegginga er det gjort nokre endringar i skjema. Det syner seg etter kvart at desse endringane har vore litt krevjande for nokre av rapportørane, noko som kan ha medført feil i innrapporteringa. Sjølv om SSB korrigerer tydelege feil, kan det i denne overgangsfasen vere noko meir uvisse knytt til dei publiserte tala. SSB arbeider kontinuerleg for å betre innrapporteringa, og kvaliteten på statistikken vil gradvis bli betre enn det som vart samla inn før overgangen til Altinn. Det er òg høve til å rapportere via sluttbrukarsystem (typisk bookingsystem). Ved overgang til Altinn, måtte det gjerast endringar i systema. Dette har vore krevjande og har tatt langt meir tid enn forventa.

Overnattingar skal rapporterast etter gjesten sitt bustadland. I hotellstatistikken har SSB registrert at «Europa elles» har auka, og det er mistanke om at for å gjere rapporteringa enklare, har mange ført for høge tal her. Ved overgangen til Altinn, utvida SSB landlista og fjerna etter ønske frå brukarane «Europa elles». Ei kartlegging gjort i vår og i sommar, viser at ein del hotell som tidlegare nytta «Europa elles», no har ført overnattingar med usikre bustadland som norske overnattingar. Dette kan ha gitt ein for stor nedgang i utanlandske overnattingar frå Europa, og tilsvarande for høge tal på norske overnattingar. Tala for Noreg og «Europa elles» i 2017 kan ikkje direkte samanliknast med tidlegare år. Det er heller ikkje sikkert at dei tala som tidlegare vart rapportert på «Europa elles» var korrekte tal.

Ved overgang til Altinn vart skjema utvida til å ta med spørsmål om talet på komne gjestar ved campingplassar, hyttegrender og vandrarheimar. I tillegg har det vorte lagt inn fleire hjelpefelt for omrekning frå einingsdøgn til gjestedøgn og gjestedøgn og sesongkontraktar på campingskjemaet. Desse endringane skal vere med på å auke kvaliteten i tala, og det kan vere utfordringar ved å samanlikne tala på mindre regionale nivå, særleg for campingplassane.

 

Kontakt