46961
46961
nokkeltallsside
2015-03-06T10:00:00.000Z
Svalbard
no
Svalbard

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for Svalbard

Svalbard er en norsk øygruppe i Nordishavet. Landarealet tilsvarer om lag 16 prosent av Norges totale landareal. Den største øya er Spitsbergen, hvor all fast bosetning og menneskelig aktivitet er lokalisert. Statistikken tar sikte på å gi et helhetlig bilde av livet og samfunnet på øygruppen.

Svalbard
Enhet Verdi Endring i % fra året før / tilsvarende periode året før1 Periode
1Endringstallet viser til endring i prosentpoeng for størrelser som har prosent oppgitt som enhet
Natur og miljø
Areal km2 61 022 0,0 2017
Vernet areal Prosent 64,7 0,0 2016
 
Næringsstatistikk
Omsetning i kulldrift Millioner kroner 671 15,6 2016
Sysselsatte i kulldrift Antall 109 -54,6 2016
Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter Antall 8 038 6,9 Oktober 2017
 
Personstatistikk
Folketall Antall 2 752 3,2 2. halvår 2017
Andelen kvinner i de norske bosetningene Prosent 45,8 1,2 2. halvår 2017
Elever i grunnskolen Antall 241 6,2 2017
Gj.snittlig bruttoinntekt Kroner 609 000 -2,0 2016
Gj.snittlig utlignet skatt Kroner 119 300 1,0 2016
 
Priser og prisindekser
Prisnivå Svalbard sett i forhold til fastlandet Prosent 83,4 .. 2010
Konsumprisindeks Svalbard Indeks (2001=100) 130,1 1,4 2013
 
Kultur og fritid
Antall snøscootere Antall 2 145 -0,7 2016
Brebåndsabonnement i prosent av husholdningene Prosent 97,7 28,7 3. kvartal 2017

Fakta om Svalbard

Longyearbyen er norsk administrasjonssenter og den største bosetningen på Svalbard. Byen har gjennom de siste 20 årene gått fra å være et homogent samfunn bygget opp rundt gruveselskapet Store Norske Spitsbergen Kullkompani, til å bli et mer mangfoldig samfunn. De andre bosetningene er Barentsburg (russisk), Sveagruva, Ny-Ålesund, Hornsund og de to meteorologiske stasjonene på Hopen og Bjørnøya. I tillegg ligger fire fangststasjoner spredt rundt på Spitsbergen.

Natur og miljø: Det er syv nasjonalparker, seks store naturreservat, 15 fuglereservat og ett geotopverneområde på Svalbard. Godt over halvparten av landarealet er vernet.

Næringsstatistikk: Gruvedriften er fortsatt den sentrale næringsvirksomheten på Svalbard, men også turisme og forskning/utdanning er blitt viktige næringsveier. Blokkleiligheter, rekkehus, kjedehus, hybelhus og andre småhus utgjør over 90 prosent av boligmassen i Longyearbyen. Kun i underkant av 5 prosent er eneboliger og tomannsboliger.

Personstatistikk: Folketallet på Svalbard har ligget mellom 2 300 og 2 600 gjennom 2000-tallet. I de norske bosetningene, Longyearbyen og Ny-Ålesund, er det i overkant av 2 000 fastboende.

Priser og prisindekser: Mens de som bodde på Svalbard tidligere levde noe mer beskjedent enn nordmenn på fastlandet, bruker folk som bor i Longyearbyen nå mer enn folk på fastlandet. Noe av grunnen til økningen er større tilbud av varer og tjenester, bedre reiseforbindelse til fastlandet, nye institusjoner og et privat boligmarked. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for yrkesaktive personer på Svalbard er høyere enn på fastlandet, mens prisnivået er lavere.

Forvaltning av Svalbard

Svalbardtraktaten ble underskrevet i Paris 9. februar 1920 og gir Norge suverenitet over Svalbard, men sikrer samtidig de 40 traktatpartene visse rettigheter.

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard, og er administrativt underlagt Justisdepartementet. Sysselmannen utfører også oppgaver for flere andre departementer, blant annet Miljøverndepartementet. Til sammen har Sysselmannen 27 åremålsansatte og er delt inn i tre avdelinger; miljøvernavdeling, politiavdeling og administrasjonsavdeling.

Justisdepartementet v/Polaravdelingen koordinerer forvaltningens behandling av saker vedrørende Svalbard. Koordineringen foregår i hovedsak gjennom Det interdepartementale polarutvalg. Polaravdelingen har også det overordnede ansvaret for Sysselmannen.

Longyearbyen lokalstyre ble opprettet 1. januar 2002 og har ansvaret for infrastrukturen i Longyearbyen, samfunns- og arealplanlegging, økonomiplanlegging, næringsarbeid, statistikkproduksjon, utvikling og samordning av samfunnstjenester rettet mot barn, ungdom og voksne, barnevern, sosialrådgivning, ungdomsarbeid, barnehagetilbud og politisk sekretariat.

Valg til Longyearbyen lokalstyre er regulert gjennom Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen . Valg til lokalstyret holdes som direkte valg og finner sted i oktober hvert fjerde år. Valgperioden er på 4 år.