Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Befolkning
07519: Samisk statistikk. Folkemengde, tettsteder og areal. Norge nord for Saltfjellet. Prosent (2008 - 2014)
07520: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, fødte, døde og flyttinger. STN-området i alt (1990 - 2015)
07521: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar og endringer i året, etter område. Norge nord for Saltfjellet (2007 - 2014)
07524: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, landareal og folketetthet, etter kommuner som helt eller delvis er definert som STN-område (1990 - 2015)
07525: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar i tettbygde og spredtbygde strøk, etter område. Norge nord for Saltfjellet (2008 - 2015)
07542: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, etter kommuner som helt eller delvis er definert som STN-område, og kjønn (2008 - 2015)
07529: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar, etter kjønn og alder. STN-området (1990 - 2015)
07566: Samisk statistikk. Levendefødte per 1000 kvinner, etter kvinnens alder. STN-området (1990 - 2014)
07567: Samisk statistikk. Samlet fruktbarhetstall. STN-området og øvrige områder nord for Saltfjellet (1990 - 2014)
07568: Samisk statistikk. Døde per 100 000 middelfolkemengde, etter kjønn og alder. STN-området og øvrige områder nord for Saltfjellet (2007 - 2014)
07682: Samisk statistikk. Forventet gjenstående levetid for utvalgte aldere. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (2006-2008 - 2012-2014)
07569: Samisk statistikk. Innflytting og utflytting til/fra STN-området, etter kjønn og alder (2007 - 2014)
07570: Samisk statistikk. Flytting mellom STN-områder i ulike kommuner, etter kjønn og alder (2007 - 2014)
07571: Samisk statistikk. Flytting til og fra områder i Norge nord for Saltfjellet, etter ulike geografiske områder i Norge og utlandet (2007 - 2014)
07572: Samisk statistikk. Nettoinnflytting, etter til- og fraflyttingsområde og kjønn. Norge nord for Saltfjellet (2007 - 2014)
07573: Samisk statistikk. Innvandring og utvandring til/fra STN-området, etter til-/fraflyttingsregion (1990 - 2014)
07574: Samisk statistikk. Skilsmisser i alt, etter område og barnetall. Norge nord for Saltfjellet (2007 - 2014)
07588: Samisk statistikk. Folkemengde, etter valgkrets, kjønn og alder. 1. januar (2009 - 2015)
07584: Samisk statistikk. Privathusholdning, etter husholdningstype og område. Norge nord for Saltfjellet (2001 - 2014)
Utdanning
07585: Samisk statistikk. Høyeste fullførte utdanning for personer 16 år og over, etter kjønn og områder. 1. oktober (prosent) (2007 - 2014)
07575: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og høyeste fullførte utdanning. Norge nord for Saltfjellet. 1. oktober (2007 - 2014)
07577: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, etter område og høyeste fullførte utdanning. Kommuner som er helt eller delvis definert som STN-område. 1. oktober (prosent) (2007 - 2014)
07578: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, med høyere utdanning, etter område og kjønn. Kommuner helt eller delvis definert som STN-område (2007 - 2014)
07579: Samisk statistikk. Elever/studenter, etter skoleslag og foreldrenes utdanningsnivå. Norge nord for Saltfjellet. 1. oktober (prosent) (2007 - 2014)
07580: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram og kjønn. 1. oktober (2007 - 2014)
07581: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter formelt bosted og kjønn. Norge nord for Saltfjellet (2007 - 2014)
07683: Samisk statistikk. Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder (2007 - 2014)
09346: Samisk statistikk. Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2003 - 2009)
07586: Samisk statistikk. Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2003, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, studieretninger og kjønn (prosent) (2008 - 2009)
07587: Samisk statistikk. Elever med samisk som 1. og 2. språk. Grunnskolen per 1. oktober. Hele landet (2004 - 2014)
06777: Samisk statistikk. Samiske barnehager, barnehager med samisk språkopplæring, barn i samiske barnehager og barn med samisk språkopplæring (2005 - 2014)
Inntekt og personlig økonomi
07583: Samisk statistikk. Inntektsstatistikk for husholdninger. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (2006 - 2014)
07594: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig inntekt og skatt fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (2006 - 2013)
07595: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig formue, gjeld og formuesskatt for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (2006 - 2013)
07596: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig bruttoskatt og skattefradrag fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (2006 - 2013)
Arbeidsliv
07604: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke i hovedjobben og regional inndeling. 4. kvartal. Norge nord for Saltfjellet (prosent) (2007K4 - 2014K4)
07606: Samisk statistikk. Personer i alt og sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og regional inndeling. Norge nord for Saltfjellet (2007K4 - 2014K4)
09335: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter kjønn, alder, næring (SN2007) og regional inndeling. Norge nord for Saltfjellet (2009K4 - 2014K4)
07608: Samisk statistikk. Personer i alt og sysselsatte personer 15-74 år i alt og med arbeidssted utenfor bosstedskommunen, etter kjønn og regional inndeling. Norge nord for Saltfjellet (2007K4 - 2014K4)
07632: Samisk statistikk. Bedrifter, etter næringshovedområder (SN2007) og størrelsesgrupper. STN-området i alt. 1. januar (2009 - 2015)
Reindrift
07666: Samisk statistikk. Personer tilknyttet reindrift per 31. mars, etter kjønn og tilhørighet til reindriftsenheten. Utvalgte geografiske områder (2009 - 2011)
07667: Samisk statistikk. Siidaandeler per 31. mars, etter leders kjønn, alder og bosted. Utvalgte geografiske områder (2009 - 2011)
07668: Samisk statistikk. Fordeling av siidaandeler, etter alder på lederen per 31. mars (2009 - 2011)
07684: Samisk statistikk. Fordeling av siidaandeler, etter antall rein i siidaandelen per 31. mars (2008 - 2009)
07669: Samisk statistikk. Antall rein i vårflokk per 31. mars, etter reinbeiteområde (1998-1999 - 2014-2015)
07688: Samisk statistikk. Rein tatt av rovvilt, krevd erstattet og blitt erstattet, etter type rovvilt som har tatt reinen. Utvalgte områder (2007-2008 - 2013-2014)
Jordbruk
07647: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift og gjennomsnittlig bruksstørrelse i STN-området (1989 - 2013)
07646: Samisk statistikk. Jordbruksareal i drift i STN-området (dekar) (1989 - 2013)
07645: Samisk statistikk. Jorbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift og etter regional inndeling Norge nord for Saltfjellet (1995 - 2013)
07643: Samisk statistikk. Jordbruksareal i drift, etter regional inndeling av Norge nord for Saltfjellet (dekar) (2013)
07642: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter og gjennomsnittlig buskapsstørrelse, etter type husdyr i STN-området (1989 - 2013)
07641: Samisk statistikk. Husdyr i STN-området (1989 - 2013)
07640: Samisk statistikk. Husdyr, Norge nord for Saltfjellet, etter område (2006 - 2013)
07635: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter, etter hovedbruker og gjennomsnittsalder for hovedbruker i STN-området (1989 - 2013)
07615: Samisk statistikk. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk og personer med arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, Norge nord for Saltfjellet (1999 - 2013)
Fiske og fangst
06832: Samisk statistikk. Elgjakt. Tillatt felt og felte dyr. Utvalgte kommuner (1990 - 2014)
06836: Samisk statistikk. Antall felte ryper. Utvalgte fylker (2001-2002 - 2014-2015)
07614: Samisk statistikk. Registrerte fiskebåter i STN-området, etter type båter (2008 - 2013)
07613: Samisk statistikk. Antall fiskere bosatt i STN-området, etter kjønn, yrkesdeltaking og fylker. 31. desember (2008 - 2013)
07612: Samisk statistikk. Fangstmengde, etter leveringsmåned og fiskeslag. STN-området (tonn rund vekt) (2007M01 - 2013M12)
07611: Samisk statistikk. Fangstmengde og fangsverdi, etter ilandføringssted og fiskeslag (2007 - 2013)
07610: Samisk statistikk. Fangstmengde og fangstverdi, etter hovedgruppe av fiskeslag og ilandføringssted. STN-området fordelt på fylker (2007 - 2013)
06856: Samisk statistikk. Sjøfiske av laks og sjøaure, etter utvalgte fylker og kommuner (2004 - 2014)
06745: Samisk statistikk. Elvefiske. Fangstmengde. Utvalgte fylker (1995 - 2014)
06743: Samisk statistikk. Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Utvalgte fylker og de ti elvene med størst fangst i hvert fylke (kg) (2004 - 2014)
Avslutta tidsserier - Befolkning
06727: Samisk statistikk. Folkemengde, tettsteder og areal. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2005 - 2007)
06729: Samisk statistikk. Folkemengde, fødte, døde og flyttinger. SUF-området (avslutta serie) (1990 - 2006)
06730: Samisk statistikk. Folkemengde 1. januar 2007 og endringene i 2006, etter valgkrets. SUF-område i alt. Endelige tall (avslutta serie) (2006)
06731: Samisk statistikk. Folkemengde, etter valgkrets og SUF-område/øvrige områder (avslutta serie) (1990 - 2007)
06742: Samisk statistikk. Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter valgkrets (avslutta serie) (2005 - 2007)
06744: Samisk statistikk. Folkemengde, etter SUF-område/øvrige områder (avslutta serie) (1990 - 2007)
06765: Samisk statistikk. Folkemengde, etter SUF /øvrige områder (avslutta serie) (2005 - 2007)
06746: Samisk statistikk. Folkemengde i SUF-området, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1990 - 2007)
06755: Samisk statistikk. Levendefødte pr. 1 000 kvinner i SUF-området, etter kvinnens alder (avslutta serie) (1990 - 2006)
06761: Samisk statistikk. Samlet fruktbarhetstall. SUF-området og øvrige områder nord for Saltfjellet (avslutta serie) (1990 - 2006)
06756: Samisk statistikk. Aldersavhengige dødelighetsrater per 100 000 middelfolkemengde. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2004 - 2006)
06762: Samisk statistikk. Innflytting og utflytting til/fra SUF-området, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2004 - 2006)
06763: Samisk statistikk. Flytting mellom SUF-områder i ulike kommune, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2006)
06767: Samisk statistikk. Flytting til og fra valgkretser, etter ulike geografiske områder i Norge og utlandet (avslutta serie) (2004 - 2006)
06768: Samisk statistikk. Nettoinnflytting til valgkretser, etter kjønn og fraflyttingssted (avslutta serie) (2006)
06769: Samisk statistikk. Innvandring og utvandring til/fra SUF-området, etter til-/fraflyttingsregion (avslutta serie) (1990 - 2006)
06770: Samisk statistikk. Skilsmisser i alt, etter barnetall og prosent. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2004 - 2006)
06747: Samisk statistikk. Privathusholdning. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse i Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2007)
Avslutta tidsserier - Utdanning
06717: Samisk statistikk. Høyeste fullførte utdanning for personer 16 år og over, etter kjønn og aldersgrupper (avslutta serie) (2004 - 2006)
06772: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning. Kommuner som er helt eller delvis definert som SUF-område (avslutta serie) (2005 - 2006)
06771: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som SUF-område og kjønn (avslutta serie) (2006)
06773: Samisk statistikk. Elever/studenter, etter skoleslag og foreldrenes utdanningsnivå. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2004 - 2006)
06774: Samisk statistikk. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, studieretning/utdanningsprogram (avslutta serie) (2006)
06775: Samisk statistikk. Studenter ved universitet og høgskoler, etter kjønn og formelt bosted i valgkrets (avslutta serie) (2004 - 2006)
06776: Samisk statistikk. Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder (avslutta serie) (2004 - 2006)
Avslutta tidsserier - Inntekt og personlig økonomi
06779: Samisk statistikk. Inntektsregnskapet for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2003 - 2005)
06780: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig inntekt og skatt fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2003 - 2005)
06781: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig formue, gjeld og formuesskatt for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2003 - 2005)
06782: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig bruttoskatt og skattefradrag fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2003 - 2005)
Avslutta tidsserier - Arbeidsliv
06783: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke i hovedjobben (avslutta serie) (2004K4 - 2006K4)
07605: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og næring (SN2002). Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2005K4 - 2010K4)
06784: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og næring (SN2002). Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2004K4 - 2006K4)
06785: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og valgkrets. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2004K4 - 2006K4)
07607: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter kjønn, alder, næring (SN2002) og regional inndeling. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) (2007K4 - 2008K4)
06786: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter kjønn, alder og næring (SN2002) (avslutta serie) (2004K4 - 2006K4)
06788: Samisk statistikk. Personer i alt og sysselsatte personer i alderen 15-74 år, etter kjønn og valgkrets (avslutta serie) (2004K4 - 2006K4)
06789: Samisk statistikk. Bedrifter, etter næringshovedområder (SN2002) og størrelsesgrupper. SUF-området i alt (avslutta serie) (2004 - 2008)
Avslutta tidsserier - Reindrift
06790: Samisk statistikk. Personer tilknyttet reindrift per 31. mars, etter kjønn og tilhørighet til reindriftsenheten. Utvalgte geografiske områder (avslutta serie) (2005 - 2007)
06791: Samisk statistikk. Reindriftsenheter per 31. mars, etter leders kjønn, alder og bosted. Utvalgte geografiske områder (avslutta serie) (2005 - 2007)
06793: Samisk statistikk. Fordeling av reindriftsenheter, etter alder på lederen per 31. mars (avslutta serie) (2006)
06827: Samisk statistikk. Fordeling av reindriftsenheter, etter antall rein i driftsenheten per 31. mars (avslutta serie) (2004 - 2006)
06828: Samisk statistikk. Antall rein i vårflokk per 31. mars, etter reinbeiteområde (avslutta serie) (1997-1998 - 2006-2007)
06829: Samisk statistikk. Rein tatt av rovvilt, krevd erstattet og blitt erstattet, etter type rovvilt som har tatt reinen. Utvalgte områder (avslutta serie) (2004-2005 - 2005-2006)
Avslutta tidsserier - Jordbruk
06837: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter etter størrelsen på jordbruksareal i drift og gjennomsnittlig bruksstørrelse i SUF-området (avslutta serie) (1989 - 2005)
06838: Samisk statistikk. Jordbruksareal i drift i SUF-området. Dekar (avslutta serie) (1989 - 2005)
06839: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter etter størrelsen på jordbruksareal i drift og etter valgkrets (avslutta serie) (1989 - 2005)
06840: Samisk statistikk. Jordbruksareal i drift, etter valgkrets (avslutta serie) (2003 - 2005)
06841: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter med forskjellige husdyr og gjennomsnittlig buskapsstørrelse i SUF-området (avslutta serie) (1989 - 2005)
06842: Samisk statistikk. Husdyr i SUF-området (avslutta serie) (1989 - 2005)
06847: Samisk statistikk. Husdyr i valgkretsene (avslutta serie) (2003 - 2005)
06848: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter etter hovedbruker og gjennomsnittsalder for hovedbruker i SUF-området (avslutta serie) (1989 - 2005)
06849: Samisk statistikk. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk og personer med arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter valgkrets (avslutta serie) (1999)
Avslutta tidsserier - Fiske og fangst
06850: Samisk statistikk. Registrerte fiskebåter, etter materiale. SUF-området i alt (avslutta serie) (2004 - 2005)
06851: Samisk statistikk. Antall fiskere bosatt i SUF-området, etter kjønn, yrkesdeltaking og utvalgte fylker (avslutta serie) (2004 - 2005)
06852: Samisk statistikk. Fangstmengde etter leveringsmåned og fiskeslag. SUF-området. Tonn rund vekt (avslutta serie) (2004M01 - 2005M12)
06853: Samisk statistikk. Fangstmengde etter ilandføringssted og fiskeslag. SUF-området og utvalgte fylker (avslutta serie) (2004 - 2005)
06855: Samisk statistikk. Fangstmengde og fangstverdi, etter hovedgruppe av fiskeslag og ilandføringssted. SUF-området fordelt på fylker (avslutta serie) (2004 - 2005)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken