Landbruksundersøkinga

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Arbeidsinnsats
10273: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter driftsform (1 000 timar) (2012-2013 - 2015-2016)
10268: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og driftsform (1 000 timar) (2012-2013 - 2015-2016)
10270: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) (2012-2013 - 2015-2016)
10271: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (2012-2013 - 2015-2016)
10272: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og driftsform (1 000 timar) (2012-2013 - 2015-2016)
10274: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (2012-2013 - 2015-2016)
10275: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar (1 000 timar) (F) (2012-2013)
Investeringar, vedlikehald og energibruk
06566: Forbruk av diesel i jordbruket, etter landsdel (2001 - 2014)
06569: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter landsdel (2001 - 2014)
06391: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter landsdel (2001 - 2014)
06393: Investering i maskiner og reiskap for jord- og hagebruk, etter landsdel (1988 - 2014)
06389: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter landsdel (1988 - 2014)
09770: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter driftsform (2011 - 2014)
Vatning
07003: Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg og jordbruksareal som kan vatnast (1999 - 2013)
09231: Vatning av jordbruksareal, etter vekstar (2010)
Driftsbygningar
10714: Jordbruksbedrifter med kufjøs, kuplassar og mjølkerobotar (F) (1999 - 2013)
10713: Jordbruksbedrifter med korntørke og høytørke (F) (1999 - 2013)
10712: Jordbruksbedrifter med/utan driftsbygning og grunnflate på driftsbygningar (F) (1999 - 2013)
Leigejord
10715: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd jordbruksareal med eller utan kontrakt (F) (1999 - 2013)
10717: Jordbruksbedrifter med betaling for jordleige og leigd areal (F) (1999 - 2013)
Øvrige temaer
10778: Gjennomsnittleg køyreavstand til det eigde eller leigde jordstykket som ligg lengst unna (km) (F) (1999 - 2013)
09239: Beiting på jordbruksareal, etter husdyrslag (2010)
09234: Fulldyrka eng fornya eller nyetablert siste år, etter landsdel (2010)
09232: Jordarbeiding på areal av åpen åker (F) (2010)
09241: Jordbruksbedrifter med dyreplassar for storfe (2010)
09238: Jordbruksbedrifter med dyreplassar for verpehøner (2010)
10276: Jordbruksbedrifter med tilleggsnæringar (F) (2012-2013)
09240: Jordbruksbedrifter med ulike typar gjødsellager (2010)
06122: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin (F) (2005 - 2013)
06126: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin, etter driftsform (2005)
06125: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin, etter jordbruksareal i drift (2005 - 2013)
Avslutta tidsserier
Avslutta tidsserier - Arbeidsinnsats
06011: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) (2002-2003 - 2006-2007)
06012: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) (2002-2003 - 2006-2007)
06014: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) (2002-2003 - 2006-2007)
06015: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) (2002-2003 - 2006-2007)
04794: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)
04795: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)
04793: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)
06009: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) (2002-2003 - 2006-2007)
06010: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) (2002-2003 - 2006-2007)
04782: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar (1 000 timar) (F) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)
04792: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar. Jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)
07005: Bruttoinntekt frå tilleggsnæringar i landbruket (1 000 kr) (avslutta serie) (2006)
Avslutta tidsserier - Investeringar, vedlikehald og energiforbruk
06568: Forbruk av diesel i jordbruket, etter driftsform (avslutta serie) (2001 - 2008)
06567: Forbruk av diesel i jordbruket, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (2001 - 2011)
06571: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter driftsform (avslutta serie) (2001 - 2008)
06570: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (2001 - 2011)
06394: Investering i maskiner og reiskap for jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (1988 - 2011)
07757: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter driftsform (avslutta serie) (2008)
06390: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) (1988 - 2011)
06392: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift (2001 - 2011)
Avslutta tidsserier - Jordbruksbedrifter
04797: Jordbruksbedrifter med tilleggsnæringar (F) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)
07004: Jordbruksbedrifter med ulike tilleggsnæringar, etter storleiken på bruttoinntekta (bedrifter) (avslutta serie) (2006)
04796: Jordbruksbedrifter, etter årsverk i jord- og hagebruk (prosent) (F) (avslutta serie) (1998-1999 - 2006-2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken