Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06193: Søknader om fritak fra boplikt etter konsesjonsloven og odelsloven (F) (2005 - 2008)
06194: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven (K) (2005 - 2016)
07903: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (K) (2005 - 2016)
08123: Nydyrking (K) (2005 - 2016)
KOSTRA
06140: R. Landbruk - nøkkeltall (K) (2005 - 2016)
06138: R. Landbruk - grunnlagsdata (K) (2005 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken