Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Inntekt, formue og gjeld. Fylker (F), kommuner (K) og bydeler (B)
09903: Husholdningers inntekt etter skatt og samlet inntekt, etter hovedinntektstakers kjønn og alder (kr) (F) (2011 - 2015)
07184: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (F) (2006 - 2015)
07183: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (K) (2006 - 2015)
07137: Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt (F) (2006 - 2015)
07182: Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt (K) (2006 - 2015)
10707: Husholdninger, etter hushaldstype og størrelse på inntekt etter skatt (F) (2011 - 2015)
10678: Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for hushald, etter hushaldstype (F) (2006 - 2015)
06946: Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median (F) (2005 - 2015)
06944: Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median (K) (B) (2005 - 2015)
06947: Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala (K) (B) (2005 - 2015)
08764: Personer under 18 år i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala (F), (K) (B) (2005 - 2015)
10498: Utviklingen i vedvarende lavinntekt, etter alder. Treårsperiode (F) (2004-2006 - 2013-2015)
09571: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Barn under 18 år, etter aldersgruppe og fylke (prosent) (F) (2006-2008 - 2013-2015)
09114: Inntektsfordelingen belyst ved ulikhetsmålene ginikoeffisient og P90/P10. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (K) (B) (2009 - 2015)
09557: Utviklingen i grenseverdier (persentiler) for personer. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i nominelle kroner (F) (2004 - 2015)
10320: Hushald, etter storleiken på berekna nettoformue (prosent) (K) (2011 - 2015)
08781: Hushald, etter samla inntekt og storleiken på gjeld (prosent) (K) (2009 - 2015)
08728: Hushald, etter renteutgifter av samla inntekt (prosent) (F) (2006 - 2015)
Inntekt. Nivå
05129: Indeks for median inntekt etter skatt per forbruksenhet (1996 - 2015)
07778: Registrerte inntekter for busette personar (mill. kr) (2006 - 2015)
09903: Husholdningers inntekt etter skatt og samlet inntekt, etter hovedinntektstakers kjønn og alder (kr) (F) (2011 - 2015)
07184: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (F) (2006 - 2015)
07183: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (K) (2006 - 2015)
07137: Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt (F) (2006 - 2015)
07182: Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt (K) (2006 - 2015)
Inntekt. Sammensetning
09534: Husholdninger. Viktigste inntektskilde (prosent) (2004 - 2015)
07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (prosent) (1990 - 2015)
Formue. Nivå
10315: Formuesrekneskap for hushald (2010 - 2015)
10320: Hushald, etter storleiken på berekna nettoformue (prosent) (K) (2011 - 2015)
10317: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder (2010 - 2015)
10319: Gjennomsnittleg berekna nettoformue og endring i berekna nettoformue for hushald, etter desilfordelt samla inntekt (2011 - 2015)
10318: Del av samla berekna nettoformue, gjennomsnittleg berekna nettoformue og lågaste verdi i desil for hushald, etter desilfordelt berekna nettoformue (2010 - 2015)
06886: Del av samla skattepliktig bruttofinanskapital og gjennosnittleg skattepliktig bruttofinanskapital for hushald, etter desilfordelt skattepliktig bruttofinanskapital (2004 - 2015)
Gjeld. Nivå
08726: Hushald, etter samla inntekt og storleiken på gjeld (prosent) (2004 - 2015)
07894: Gjennomsnittleg gjeld og endring i gjeld for hushald, etter klasse for samla inntekt (2004 - 2015)
08781: Hushald, etter samla inntekt og storleiken på gjeld (prosent) (K) (2009 - 2015)
07879: Hushald, etter samla inntekt (før skatt) og gjeld (prosent) (2004 - 2015)
08728: Hushald, etter renteutgifter av samla inntekt (prosent) (F) (2006 - 2015)
Inntekt. Årlig lavinntekt og inntektsfordeling
09679: Personer med lavinntekt. Hele befolkningen, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter alder (2004 - 2015)
09593: Lavinntektsgrenser i kroner (årsinntekt) basert på ulike avstander til medianinntekt. Inntekt etter skatt, etter husholdningstype (2009 - 2015)
10502: Inntektsindikatorer for ulike grupper, etter populasjon, gruppe og kjennemerke (prosent) (2012 - 2015)
10307: Utviklingen i grenseverdier for inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (Faste priser) (kr) (2004 - 2015)
10503: Personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter populasjon og kjennemerke (2012 - 2015)
06801: Andel personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til medianinntekten. OECD- og EU-skala (1996 - 2015)
06947: Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala (K) (B) (2005 - 2015)
08764: Personer under 18 år i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala (F), (K) (B) (2005 - 2015)
09114: Inntektsfordelingen belyst ved ulikhetsmålene ginikoeffisient og P90/P10. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (K) (B) (2009 - 2015)
09557: Utviklingen i grenseverdier (persentiler) for personer. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i nominelle kroner (F) (2004 - 2015)
07756: Inntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (1986 - 2015)
04755: Fordeling av husholdningsinntekt etter skatt, per forbruksenhet (EU-skala). Del av totalinntekt og kumulativ fordeling (prosent) (1986 - 2015)
11591: Utviklingen i vedvarende lavinntekt, etter alder og innvandringsstatus (K) (B) (2013-2015)
Inntekt. Vedvarende lavinntekt
04204: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode (prosent) (1996-1998 - 2013-2015)
09008: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Personer etter ulike kjennemerker (prosent) (1997-1999 - 2013-2015)
10498: Utviklingen i vedvarende lavinntekt, etter alder. Treårsperiode (F) (2004-2006 - 2013-2015)
09570: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Personer 18-66 år, etter utdanningsnivå (prosent) (2004-2006 - 2013-2015)
09571: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Barn under 18 år, etter aldersgruppe og fylke (prosent) (F) (2006-2008 - 2013-2015)
09572: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Barn som er innvandrere eller er norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn (prosent) (2006-2008 - 2013-2015)
07208: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Fireårsperiode (1999 - 2015)
10459: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Fireårsperiode. Personer, etter alder (2007 - 2015)
Inntekt. Husholdningstyper
04751: Inntekt etter skatt for hushald, etter hushaldstype. Median i faste kroner og indeks for faste prisar (1990=100) (1990 - 2015)
07752: Hushald, etter hushaldstype og samla hushaldsinntekt (prosent) (2004 - 2015)
07780: Registrerte inntekter for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle (2006 - 2015)
06946: Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median (F) (2005 - 2015)
06944: Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median (K) (B) (2005 - 2015)
10707: Husholdninger, etter hushaldstype og størrelse på inntekt etter skatt (F) (2011 - 2015)
10678: Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for hushald, etter hushaldstype (F) (2006 - 2015)
Formue. Husholdningstyper
10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype (2010 - 2015)
07893: Hushald, etter storleiken på skattepliktig bruttofinanskapital og hushaldstype (prosent) (2004 - 2015)
07888: Hushald med bankinnskott lik 1 G eller høgare, etter hushaldstype (prosent) (2004 - 2015)
Gjeld. Husholdningstyper
06468: Hushald, etter hushaldstype og storleiken på gjelda samanlikna med samla inntekt (prosent) (2004 - 2015)
07895: Hushald, etter storleiken på gjeld og hushaldstype (prosent) (2004 - 2015)
08727: Hushald, etter renteutgifter av samla inntekt og hushaldstype (prosent) (2006 - 2015)
Inntekt for personer 60 år og eldre
09331: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter inntektskilde, alder og kjønn (1999 - 2015)
09341: Inntekter for bosatte personer 60-90 år, etter inntektskilde, fødselsår og kjønn (1999 - 2015)
09607: Inntekter for bosatte alderspensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (1999 - 2015)
10222: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (1999 - 2015)
09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (1999 - 2015)
Inntekt. Innvandrere
10502: Inntektsindikatorer for ulike grupper, etter populasjon, gruppe og kjennemerke (prosent) (2012 - 2015)
10489: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter landbakgrunn (2009 - 2015)
10515: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter innvandringsgrunn og botid (2009 - 2015)
10490: Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter landbakgrunn og desiler (prosent) (2009 - 2015)
09679: Personer med lavinntekt. Hele befolkningen, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter alder (2004 - 2015)
10503: Personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter populasjon og kjennemerke (2012 - 2015)
09572: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Barn som er innvandrere eller er norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn (prosent) (2006-2008 - 2013-2015)
10488: Innvandreres husholdningsstørrelse, etter landbakgrunn og botid (2009 - 2015)
10491: Sammensetning av innvandrerhusholdningers samlede inntekt, etter type inntekt, landbakgrunn og botid (prosent) (2009 - 2015)
10496: Overføringer til innvandrerhusholdninger, etter stønadsytelse, landbakgrunn og botid. Prosent av samlet inntekt (prosent) (2009 - 2015)
09008: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Personer etter ulike kjennemerker (prosent) (1997-1999 - 2013-2015)
Avslutta tidsserier
08763: Personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten (prosent) (avslutta serie) (2004 - 2012)
04750: Talet på personar, bruttoinntekt, inntekt etter skatt, formue ved likning og gjeld pr. hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie) (2001 - 2004)
04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie) (1993 - 2002)
04765: Inntektsregnskap for bosatte personer (mill. kr) (avslutta serie) (1993 - 2007)
04770: Inntektsregnskap for bosatte personer. Antall personer med beløp (avslutta serie) (1993 - 2007)
04781: Inntektsregnskap for familier, etter familietype og antall barn i familien. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) (2002)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie) (2005 - 2007)
04733: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) (2002 - 2004)
03703: Inntekt etter skatt for par med barn og enslige forsørgere. Antall familier, gjennomsnitt og median (F) (avslutta serie) (2000 - 2002)
06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie) (2003 - 2004)
09342: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60 år og eldre, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie) (1999 - 2009)
09343: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60-90 år, etter fødselsår og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie) (1999 - 2009)
09606: Samlet inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter hovedaktivitet, alder, kjønn og før/etter skatt (nominelle kroner) (avslutta serie) (1999 - 2010)
09604: Inntekter for bosatte AFP-pensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie) (1999 - 2010)
09603: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie) (1999 - 2010)
06522: Personer i husholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten (prosent) (avslutta serie) (1996 - 2003)
06961: Inntektsindikatorer for ulike grupper (prosent) (avslutta serie) (1996 - 2011)
06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie) (2004 - 2011)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie) (2004 - 2011)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie) (2004 - 2011)
04752: Fordeling av brutto finanskapital for hushald, etter desiler (avslutta serie) (1986 - 2004)
04753: Formuesrekneskap for hushald, etter alder til hovudinntektstakaren. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) (2002 - 2004)
04756: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) (2001 - 2004)
04754: Formuesrekneskap for hushald. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) (1986 - 2004)
06662: Hushald, etter inntekt og gjeld (prosent) (avslutta serie) (1995 - 2007)
04758: Hushald med gjeld større enn tre gonger samla hushaldsinntekt, etter hushaldstype (prosent) (avslutta serie) (1990 - 2004)
04757: Prosentdelen hushald, etter storleiken på gjelda i høve til samla inntekt (prosent) (avslutta serie) (1990 - 2005)
05131: Antall observasjoner (personer) i datagrunnlaget (avslutta serie) (1996 - 2014)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken