Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) (2008 - 2014)
07397: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester, etter helseforetak (avslutta serie) (2002 - 2014)
09447: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader inkl. helseforetakenes egenproduksjon, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak (2006 - 2016)
Avslutta tidsserier
07400: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Egenproduksjon, etter helseforetak (avslutta serie) (2006 - 2010)
07436: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester. Behandling i somatiske sykehus, etter hoveddiagnosegrupper (ICD-10) og helseforetak (avslutta serie) (2002 - 2010)
08788: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Resultater. Ventetider, gjennomsnitt, median, 90-persentil og fristbrudd, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) (2008 - 2012)
08226: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng ekskl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) (2007 - 2010)
08227: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) (2007 - 2010)
08787: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern, etter helseforetak (avslutta serie) (2010 - 2011)
08786: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i somatikk, etter helseforetak (prosent) (avslutta serie) (2005 - 2012)
07401: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Relaterte indikatorer. Perinatal dødelighet, etter helseregion (døde per 1 000 fødte) (avslutta serie) (2005 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken