Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

Til toppen

10184: Bebodde boliger, etter bygningstype (G) (avslutta serie) 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
bygningstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 28 735

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne oppstå avvik fra tilsvarende tall for kommunene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
For 2011 er tall for Svalbard ikke inkludert i tabeller etter grunnkrets.

Brukerveiledning for statistikkbanken