07800: F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 63 Valgte

Søk

region

Totalt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4211
dra@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Prosent
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Prosent
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern:
Kroner
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Prosent
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern:
Kroner
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
Årsverk
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Antall
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
?
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
?
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern:
Kroner
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern:
Prosent
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Prosent
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Prosent
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Prosent
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Prosent
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Prosent
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Prosent
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Prosent
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Prosent
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Prosent
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Prosent
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
Prosent
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern:
?
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern:
Kroner
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern:
Prosent
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern:
Kroner
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
?
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Prosent
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
?
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
?
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Prosent
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
?
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
?
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Prosent
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Prosent
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Prosent
Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon:
?
Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på tidsbegrenset opphold i institusjon:
?
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon:
?
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
1.1.
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
1.1.
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
1.1.
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
1.1.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern:
1.1.
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern:
1.1.
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
1.1.
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
1.1.
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
1.1.
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
1.1.
Andel beboere på institusjon under 67 år:
1.1.
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
1.1.
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
1.1.
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
1.1.
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
1.1.
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern:
1.1.
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern:
1.1.
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern:
1.1.
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
1.1.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
1.1.
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
1.1.
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
1.1.
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
1.1.
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
1.1.
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
1.1.
Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon:
1.1.
Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på tidsbegrenset opphold i institusjon:
1.1.
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Forløp (periodesum)
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Forløp (periodesum)
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Forløp (periodesum)
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern:
Forløp (periodesum)
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
Forløp (periodesum)
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Forløp (periodesum)
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
Forløp (periodesum)
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern:
Forløp (periodesum)
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Forløp (periodesum)
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Forløp (periodesum)
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Forløp (periodesum)
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Forløp (periodesum)
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Forløp (periodesum)
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Forløp (periodesum)
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Forløp (periodesum)
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Forløp (periodesum)
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Forløp (periodesum)
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Forløp (periodesum)
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Forløp (periodesum)
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Forløp (periodesum)
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
Forløp (periodesum)
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
Forløp (periodesum)
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
Forløp (periodesum)
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Forløp (periodesum)
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Forløp (periodesum)
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Forløp (periodesum)
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Forløp (periodesum)
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Forløp (periodesum)
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern:
Forløp (periodesum)
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern:
Forløp (periodesum)
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern:
Forløp (periodesum)
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern:
Forløp (periodesum)
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
Forløp (periodesum)
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
Forløp (periodesum)
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Forløp (periodesum)
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
Forløp (periodesum)
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
Forløp (periodesum)
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
Forløp (periodesum)
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Forløp (periodesum)
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Forløp (periodesum)
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Forløp (periodesum)
Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon:
Forløp (periodesum)
Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på tidsbegrenset opphold i institusjon:
Forløp (periodesum)
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon:
Forløp (periodesum)
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Forløp (periodesum)
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Nei
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Nei
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern:
Nei
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Nei
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern:
Nei
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern:
Nei
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
Nei
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Nei
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
Nei
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
Nei
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern:
Nei
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern:
Nei
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Nei
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Nei
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Nei
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Nei
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Nei
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Nei
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Nei
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Nei
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Nei
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Nei
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Nei
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Nei
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Nei
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
Nei
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
Nei
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
Nei
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Nei
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Nei
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Nei
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern:
Nei
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern:
Nei
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern:
Nei
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Nei
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
Nei
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
Nei
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Nei
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
Nei
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
Nei
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
Nei
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Nei
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Nei
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Nei
Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon:
Nei
Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på tidsbegrenset opphold i institusjon:
Nei
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon:
Nei
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Nei
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Nei
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Nei
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern:
Nei
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Nei
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern:
Nei
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern:
Nei
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker:
Nei
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år:
Nei
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år:
Nei
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over:
Nei
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern:
Nei
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern:
Nei
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over:
Nei
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Nei
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over:
Nei
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning:
Nei
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning:
Nei
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester:
Nei
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over:
Nei
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+:
Nei
Andel beboere på institusjon under 67 år:
Nei
Andel beboere i institusjoner 80 år og over:
Nei
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon:
Nei
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon:
Nei
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon:
Nei
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg):
Nei
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold:
Nei
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens:
Nei
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering:
Nei
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Nei
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Nei
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Nei
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern:
Nei
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern:
Nei
Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern:
Nei
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år:
Nei
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over:
Nei
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan:
Nei
Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov:
Nei
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov:
Nei
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand:
Nei
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie:
Nei
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon:
Nei
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold:
Nei
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold:
Nei
Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj:
Nei
Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon:
Nei
Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på tidsbegrenset opphold i institusjon:
Nei
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon:
Nei
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Nei
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (Møre og Romsdal)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern
A-ordningen er hovedkilden til statistikk over avtalte årsverk for personell i pleie- og omsorgssektoren f.o.m. 2015-årgangen. Fram til 2014 var kilde NAVs Aa-register. I tallene er alle avtalte årsverk pr. 3. uke i november i fjoråret med, også for vikarer, ikke fratrukket legemeldt sykefravær og fødselspermisjon. Korrekt fordeling på KOSTRA-funksjon er betinget av at den enkelte ansatte er oppført med korrekt virksomhet i rapportering til a-ordningen.
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern
Endret fra korrigerte brutto driftsutg. til brutto driftsutg. 15.6.2016.
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester
A) 'Plasser' regnes som mer stabilt enn 'beboere', og er også brukt i nevner.
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over
T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert. Det er korrigert for utleie over kommune-/bydelsgrenser.
Andel beboere på institusjon under 67 år
Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.
Andel beboere i institusjoner 80 år og over
T.o.m. 2002-årgangen gjaldt dette kun kommunale institusjoner. Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon
Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon
Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)
Dra 7.6.2017: prikker Oslo, IPLOS håndterer ikke kjøp utenfor kommune
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert. F.o.m. statistikkåret 2003 er også private institusjoner med, ikke bare kommunale/interkommunale.
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern
Endret fra korrigerte brutto driftsutg. til brutto driftsutg. 15.6.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken