Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06942: C1. Konsern - Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
15.03.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til skolelokaler og internater (510), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til skoleforvaltning (515), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanninigsprogram (522-526,528,530-532), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (562), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til fagskole (554), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590), konsern:
Prosent
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 510 skolelokaler og internater per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 515 skoleforvaltning per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 520 ped. ledelse og ped. fellesutgifter per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 559 landslinjer per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 521 utdprog Studiespesialisering per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 527 utdprog Idrettsfag per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 529 utdprog Musikk, dans og drama per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 533 utdprog Kunst, design og arkitektur per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 523 utdprog Elektrofag per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 524 utdprog Design og håndverk per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 525 utdprog Restaurant- og matfag per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 526 utdprog Helse- og oppvekstfag per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 530 utdprog Medier og kommunikasjon per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 531 utdprog Naturbruk per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 532 utdprog Service og samferdsel per elev, konsern:
Kroner
Økonomisk belastning 554 fagskoleutdanning per student, konsern:
Kroner
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
Prosent
Andelen i videregående opplæring som er i opplæring i skole, bostedsfylke:
Prosent
Andelen i vgo som er i fagopplæring, bostedsfylke:
Prosent
Andelen elever og lærlinger som er i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke:
Prosent
Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke:
Prosent
Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring, bostedsfylke:
Prosent
Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke:
Prosent
Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke:
Prosent
Andel bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
Prosent
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
Prosent
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
Prosent
Andel bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
Prosent
Andel elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram:
Prosent
Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1.10:
Prosent
Andel søkere som ikke er i opplæring per 1.10:
Prosent
Andel elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (vg3):
Prosent
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet inkl kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse og ped. fellesutg per elev, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse og ped. fellesutg per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 522-526,528,530,532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 559 landslinjer per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 560 spesundervisning og særskilt tilpasset oppl per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 562 spesundervisning og særskilt tilpasset oppl per elev, konsern:
Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560) per elev, konsern:
Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561) per elev, konsern:
Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562) per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 521 utdprog Studiespesialisering per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 527 utdprog Idrettsfag per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 529 utdprog Musikk, dans og drama per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 533 utdprog Kunst, design og arkitektur per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 523 utdprog Elektrofag per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 524 utdprog Design og håndverk per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 525 utdprog Restaurant- og matfag per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 526 utdprog Helse- og oppvekstfag per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 530 utdprog Medier og kommunikasjon per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 531 utdprog Naturbruk per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 532 utdprog Service og samferdsel per elev, konsern:
Kroner
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning per student, konsern:
Kroner
Lønnsutgifter 554 fagskoleutdanning per student, konsern:
Kroner
Elever per skole, fylkeskommunale skoler (vgo):
Personer
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring:
Prosent
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
Personer
Andel lærere som er 40 år og yngre:
Prosent
Andel lærere som er 41-49 år og eldre:
Prosent
Andel lærere som er 50 år og eldre:
Prosent
Andel lærere som er 50-59 år:
Prosent
Andel lærere som er 60 år og eldre:
Prosent
Andel kvinnelige lærere:
Prosent
Andel lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel mannlige lærere i heltidsstilling:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning:
Prosent
Andel lærere med videregående utdanning:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år:
Prosent
Andel av elever som startet på yrkesfag som har oppnådd yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
Prosent
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
Prosent
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn:
Prosent
Andel av ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste år:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som ikke er i vgo i år:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som ikke er i vgo i år:
Prosent
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år:
Prosent
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, omvalg i år:
Prosent
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, omvalg i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
Prosent
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til skolelokaler og internater (510), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til skoleforvaltning (515), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanninigsprogram (522-526,528,530-532), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (562), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til fagskole (554), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 510 skolelokaler og internater per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 515 skoleforvaltning per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 520 ped. ledelse og ped. fellesutgifter per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 559 landslinjer per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 521 utdprog Studiespesialisering per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 527 utdprog Idrettsfag per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 529 utdprog Musikk, dans og drama per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 533 utdprog Kunst, design og arkitektur per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 523 utdprog Elektrofag per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 524 utdprog Design og håndverk per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 525 utdprog Restaurant- og matfag per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 526 utdprog Helse- og oppvekstfag per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 530 utdprog Medier og kommunikasjon per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 531 utdprog Naturbruk per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 532 utdprog Service og samferdsel per elev, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning 554 fagskoleutdanning per student, konsern:
1.1.
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Andelen i videregående opplæring som er i opplæring i skole, bostedsfylke:
1.1.
Andelen i vgo som er i fagopplæring, bostedsfylke:
1.1.
Andelen elever og lærlinger som er i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke:
1.1.
Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke:
1.1.
Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke:
1.1.
Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Andel bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
1.1.
Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
1.1.
Andel bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Andel elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram:
1.1.
Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1.10:
1.1.
Andel søkere som ikke er i opplæring per 1.10:
1.1.
Andel elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (vg3):
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet inkl kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse og ped. fellesutg per elev, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse og ped. fellesutg per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 522-526,528,530,532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 559 landslinjer per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 560 spesundervisning og særskilt tilpasset oppl per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 562 spesundervisning og særskilt tilpasset oppl per elev, konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560) per elev, konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561) per elev, konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562) per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521 utdprog Studiespesialisering per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 527 utdprog Idrettsfag per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 529 utdprog Musikk, dans og drama per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 533 utdprog Kunst, design og arkitektur per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 523 utdprog Elektrofag per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 524 utdprog Design og håndverk per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 525 utdprog Restaurant- og matfag per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 526 utdprog Helse- og oppvekstfag per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 530 utdprog Medier og kommunikasjon per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 531 utdprog Naturbruk per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 532 utdprog Service og samferdsel per elev, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning per student, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 554 fagskoleutdanning per student, konsern:
1.1.
Elever per skole, fylkeskommunale skoler (vgo):
1.1.
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring:
1.1.
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
1.1.
Andel lærere som er 40 år og yngre:
1.1.
Andel lærere som er 41-49 år og eldre:
1.1.
Andel lærere som er 50 år og eldre:
1.1.
Andel lærere som er 50-59 år:
1.1.
Andel lærere som er 60 år og eldre:
1.1.
Andel kvinnelige lærere:
1.1.
Andel lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel mannlige lærere i heltidsstilling:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Andel lærere med videregående utdanning:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Andel av elever som startet på yrkesfag som har oppnådd yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
1.1.
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
1.1.
Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn:
1.1.
Andel av ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste år:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som ikke er i vgo i år:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som ikke er i vgo i år:
1.1.
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år:
1.1.
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, omvalg i år:
1.1.
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, omvalg i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger, konsern , Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år, konsern , Andel netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen av samlede netto driftsutgifter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 134

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content Landslinjene er delvis statlig finansiert ved at fylkeskommunene mottar tilskudd til drift og utstyr for å tilby den aktuelle landslinjen. Disse tilskuddene settes ofte av til fond og brukes senere år. Avsetning til og bruk av fond inngår ikke i definisjonen av utgiftene til funksjonen 559 Landslinjer og kan derfor variere mye fra år til år, noe som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom fylkeskommunene og heller ikke for den enkelte fylkeskommune fra år til år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.