04937: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 160 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
ags@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
Prosent
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Prosent
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
Prosent
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Prosent
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
Prosent
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
Prosent
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Prosent
- Herav aksjer og andeler, konsern:
Prosent
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
Prosent
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
Prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Prosent
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
Prosent
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Prosent
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
Prosent
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
Prosent
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Prosent
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Prosent
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Prosent
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Prosent
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
Kroner
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
1.1.
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
1.1.
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
1.1.
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
1.1.
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
1.1.
- Herav aksjer og andeler, konsern:
1.1.
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
1.1.
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
1.1.
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
1.1.
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
1.1.
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
1.1.
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1.1.
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
1.1.
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
1.1.
Målemetode
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
Forløp (periodesum)
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Forløp (periodesum)
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
Forløp (periodesum)
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Forløp (periodesum)
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
Forløp (periodesum)
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
Forløp (periodesum)
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
- Herav aksjer og andeler, konsern:
Forløp (periodesum)
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
Forløp (periodesum)
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
Forløp (periodesum)
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Forløp (periodesum)
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
Nei
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Nei
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
Nei
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Nei
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
Nei
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
Nei
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
- Herav aksjer og andeler, konsern:
Nei
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
Nei
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
Nei
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
Nei
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
Nei
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Nei
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Nei
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
Nei
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
Nei
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
Nei
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Nei
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Nei
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Nei
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Nei
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Nei
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Sesongjustert
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern:
Nei
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Nei
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune:
Nei
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune:
Nei
Overføring fra driftsregnskapet, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
- Herav salg av fast eiendom, konsern:
Nei
Diverse intern finansiering, i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
Nei
Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern:
Nei
- Herav aksjer og andeler, konsern:
Nei
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
- herav eiendomsskatt på annen eiendom:
Nei
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer:
Nei
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
Nei
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekterkommune:
Nei
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger:
Nei
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Nei
- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Nei
- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern:
Nei
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto driftsutg., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, næring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg., konsern:
Nei
Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg. , konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern:
Nei
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
- herav Lønn, administrasjon, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, barnehage, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, sosialtjenesten, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, barnevern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, kirke, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, samferdsel, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, bolig, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, næring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, brann og ulykkesvern, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Nei
- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Nei
- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i prosent av bto. dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, barnehage, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, barnevern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, kirke, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, bolig, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, næring, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern:
Nei
Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Nei
- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Nei
- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i prosent av tot brutto inv.utg., konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, sosialtj., i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, næring, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern:
Nei
Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto inv.utg:
Nei
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 172 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 173 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfatter balansestørrelsene også lånefond fra kommunene Oslo, Drammen og Bergen, for årene 2012 og fremover. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Kapittel 5: Summen av utgifter fordelt på utgiftsområder skal ikke stemme overens med totale utgifter. Tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F170..190) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. Finansfunksjonene (800-funksjonene) inngår heller ikke i de definerte utgiftsområdene. I brutto driftsutgifter trekkes artene 710 (sykelønnsrefusjon) og 729 (kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet)i fra på utgiftsområdene, men ikke i totale brutto driftsutgifter. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien tilbake til 2001. Indikatorer fra driftsregnskapet for 2009 er for kommunene 1824 Vefsn, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal og 1832 Hemnes til dels sterkt påvirket av en engangsutbetaling fra staten pga vern av Vefsnavassdraget. For Oslo inkluderer regnskapstallene både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (M. og R.)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at variabelverdiene vil bli lavere.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien da brutto driftsinntekter isolert sett vil bli lavere. I de fleste tilfeller vil også dette isolert sett medføre lavere indikatorverdi.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien da brutto driftsinntekter isolert sett vil bli lavere. Definisjonen av begrepet er endret til publiseringen 15.06.2010. Endringen gjelder for hele tidsserien av begrepet i Kostra. Endringen består i at definisjonen av Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v. som inngår i delbegrepet Netto investeringsutgifter, nå også omfatter utgifter ført på 800-funksjonene. Se teknisk definisjon i info-knappen.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med 2014 utgår art 728. MVA-kompensasjon knyttet til investering føres nå i investeringsregnskapet (kontoklasse 0 og 4) og art 729 (Kompensasjon for merverdiavgift) mot tidligere føring i driftsregnskapet. Det medfører videre at mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet vil utgå fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. I perioden 2004-2013 ble mva-kompensasjon påløpt investeringsregnskapet fordelt på tjenestefunksjonene. I 2014 ble alt ført på funksjon 850 mens det fra og med 2015 skal føres på funksjon 841.
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Likviditetsreserven som post i kommunenes balanseregnskap opphørte 1.1.2010. Deler av endringer i disposisjonsfondets størrelse i 2008 og 2009 kan skyldes avviklingen av likviditetsreserven.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Arbeidskapital er erstattet av Arbeidskapital ex. premieavvik, fra og med publiseringen 17. mars 2014. Endringen gjelder for tidsserien fra og med 2002, som er første året premieavvik er identifiserbart i kontoplanen. Premieavviket er tatt ut for at variabelen skal gi et bedre mål på likviditeten. Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i kommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Omløpsmidler ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (10..18), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,17,18) alle sektorer minus kontoklasse 5, kapittel 33. Kortsiktig gjeld ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (31..33), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32), alle sektorer minus kontoklasse 5, kapittel 14, alle sektorer. Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: Omløpsmidler ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (10..18), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,17,18) alle sektorer + kapitlene (10,13,18), alle sektorer i lånefond. Kortsiktig gjeld ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (31,32), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32), alle sektorer + kapittel 32, alle sektorer i lånefond.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Til 15.3.2007 har indikatoren har fått ny definisjon ved at pensjonsforpliktelser er trukket ut av definisjonen. Tall med ny definisjon er lagt ut på nytt f.o.m regnskapsåret 2003. Indikatoren vises ikke for årene 2001 og 2002, da pensjonsforpliktelser ikke lot seg definiere for disse årene. Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i kommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Netto lånegjeld = langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel (22,23) + kontoklasse 5, kapittel ((22) - (47)), alle sektorer. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel (9100,9110), alle sektorer. Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: Langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel 22 + kontoklasse 5, kapittel 22, alle sektorer + kapittel 22, alle sektorer i lånefond. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Langsiktig gjeld inneholder pensjonsforpliktelser. Føring av pensjoner var ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for landsiktig gjeld for dette året ikke er direkte sammenlignbare for alle kommuner. Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i kommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer. Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond.
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Føring av pensjoner var ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er direkte sammenlignbare for alle kommuner.
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern
Det er knyttet stor usikkerhet til datakvaliteten. Det er grunn til å tro at ikke alle (fylkes)kommunenekonsernene har fordelt kortsiktige- og langsiktige lån på riktige kapitler i balansen. Det kan således være at en større andel av lånene er tatt opp i sertifikater (og obligasjoner) enn det tallene tilsier.
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune
Variabelen må ses på som en indikasjon på hhv. hvor stor del av gjelden som kommunekonsernet må dekke renteutgiftene på selv og hvordan en renteendring vil slå ut på kommunekonsernets økonomi, gjort med utgangspunkt i innrapporterte regnskaper samt tall fra Husbanken og Vegvesenet på rentekompensasjonsordningene. Det vil likevel kunne være noen momenter som gjør at variablene må tolkes med en viss varsomhet. Noen slike momenter kan f.eks. være: VAR-tjenester som er skilt ut i AS vil ikke inngå i konserntallene for langsiktig gjeld, men likevel bli trukket fra i renteeksponerte gjelden, og for disse kommunene vil variablene undervurdere den den renteeksponerte gjelden/kommunekonsernets netto renteeksponering. Splittingen av IKS-ets gjeld på deltakerkommunene er gjort ut fra eierandel og samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan IKS-ets selvkost er fordelt. Beregningene tar for seg aktiva og passiva som er rentebærende. Det er likevel ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom de to sidene til enhver tid. Det vil kunne ta tid før tilskudd og betalingssatser blir justert i samsvar med endringer i rentenivået, og ulike poster kan knytte seg opp til ulike referanserenter for de ulike gebyrene og tilskuddene. Disse referanserentene vil nødvendigvis heller ikke være helt lik kommunens faktiske lånerente. Utlån som forskutteringer, ansvarlige lån osv. kan være rentefrie. I tillegg kan tjenester som ikke er tatt med her, være relevante å ta med for den enkelte kommune, f.eks. hvis renteutgiftene til utleieboliger som kommunen har lånefinansiert, dekkes gjennom husleien. Det er ikke tatt hensyn til rentebindinger. Det er ikke tatt hensyn til hvordan endringer i renten kan virke inn på forvaltningen av pensjonsmidlene, og i neste omgang pensjonspremiene og -kostnadene. Tallene for Oslo omfatter både kommunekonsern og fylkeskonsern, inkludert rentekompensasjon og bokført verdi for VAR-investeringene. Variabelen kan ikke estimeres på grunn av delberegninger hvor estimat ikke er relevant.
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsernkommune
Variabelen må ses på som en indikasjon på hhv. hvor stor del av gjelden som kommunekonsernet må dekke renteutgiftene på selv og hvordan en renteendring vil slå ut på kommunekonsernets økonomi, gjort med utgangspunkt i innrapporterte regnskaper samt tall fra Husbanken og Vegvesenet på rentekompensasjonsordningene. Det vil likevel kunne være noen momenter som gjør at variablene må tolkes med en viss varsomhet. Noen slike momenter kan f.eks. være: VAR-tjenester som er skilt ut i AS vil ikke inngå i konserntallene for langsiktig gjeld, men likevel bli trukket fra i renteeksponerte gjelden, og for disse kommunene vil variablene undervurdere den den renteeksponerte gjelden/kommunens netto renteeksponering. Splittingen av IKS-ets gjeld på deltakerkommunene er gjort ut fra eierandel og samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan IKS-ets selvkost er fordelt. Beregningene tar for seg aktiva og passiva som er rentebærende. Det er likevel ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom de to sidene til enhver tid. Det vil kunne ta tid før tilskudd og betalingssatser blir justert i samsvar med endringer i rentenivået, og ulike poster kan knytte seg opp til ulike referanserenter for de ulike gebyrene og tilskuddene. Disse referanserentene vil nødvendigvis heller ikke være helt lik kommunens faktiske lånerente. Utlån som forskutteringer, ansvarlige lån osv. kan være rentefrie. I tillegg kan tjenester som ikke er tatt med her, være relevante å ta med for den enkelte kommune, f.eks. hvis renteutgiftene til utleieboliger som kommunen har lånefinansiert, dekkes gjennom husleien. Det er ikke tatt hensyn til rentebindinger. Det er ikke tatt hensyn til hvordan endringer i renten kan virke inn på forvaltningen av pensjonsmidlene, og i neste omgang pensjonspremiene og -kostnadene. Tallene for Oslo omfatter både kommunekonsern og fylkeskonsern, inkludert rentekompensasjon og bokført verdi for VAR-investeringene. Variabelen kan ikke estimeres på grunn av delberegninger hvor estimat ikke er relevant.
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune
Variabelen må ses på som en indikasjon på hhv. hvor stor del av gjelden som kommunekonsernet må dekke renteutgiftene på selv og hvordan en renteendring vil slå ut på kommunekonsernets økonomi, gjort med utgangspunkt i innrapporterte regnskaper samt tall fra Husbanken og Vegvesenet på rentekompensasjonsordningene. Det vil likevel kunne være noen momenter som gjør at variablene må tolkes med en viss varsomhet. Noen slike momenter kan f.eks. være: VAR-tjenester som er skilt ut i AS vil ikke inngå i konserntallene for langsiktig gjeld, men likevel bli trukket fra i renteeksponerte gjelden, og for disse kommunekonsernene vil variablene undervurdere den den renteeksponerte gjelden/kommunekonsernets netto renteeksponering. Splittingen av IKS-ets gjeld på deltakerkommunene er gjort ut fra eierandel og samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan IKS-ets selvkost er fordelt. Beregningene tar for seg aktiva og passiva som er rentebærende. Det er likevel ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom de to sidene til enhver tid. Det vil kunne ta tid før tilskudd og betalingssatser blir justert i samsvar med endringer i rentenivået, og ulike poster kan knytte seg opp til ulike referanserenter for de ulike gebyrene og tilskuddene. Disse referanserentene vil nødvendigvis heller ikke være helt lik kommunekonsernets faktiske lånerente. Utlån som forskutteringer, ansvarlige lån osv. kan være rentefrie. I tillegg kan tjenester som ikke er tatt med her, være relevante å ta med for den enkelte kommune, f.eks. hvis renteutgiftene til utleieboliger som kommunen har lånefinansiert, dekkes gjennom husleien. Det er ikke tatt hensyn til rentebindinger. Det er ikke tatt hensyn til hvordan endringer i renten kan virke inn på forvaltningen av pensjonsmidlene, og i neste omgang pensjonspremiene og -kostnadene. Tallene for Oslo omfatter både kommunekonsern og fylkeskonsern, inkludert rentekompensasjon og bokført verdi for VAR-investeringene. Variabelen kan ikke estimeres på grunn av delberegninger hvor estimat ikke er relevant.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 inngår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i beregningen av teller (Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.v). Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at indikatorverdien blir høyere. Definisjonen av begrepet er endret til publiseringen 15.06.2010. Endringen gjelder for hele tidsserien av begrepet i Kostra. Endringen består i at definisjonen nå også omfatter utgifter ført på 800-funksjonene. Se teknisk definisjon i info-knappen.
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
- herav Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
- herav eiendomsskatt på annen eiendom
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Fra og med 2009 er art 874 navn endret fra verk og bruk til annen eiendom. Innholdet er også endret ved at arten nå omfatter næringsbygg og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne indikatoren mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. Fra og med 2009 er navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne indikatoren mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av andre driftsinnekter og fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører at indikatorverdiene vil bli lavere. Variabelen har endret definisjon til publiseringen 15.03.2015 ved at inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg er trukket ut som egen indikator.
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at også indikatorverdien blir lavere.
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at netto driftsresultat blir lavere og dermed også at indikatorverdien blir lavere.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern
Til 15.3.2007 har indikatoren har fått ny definisjon ved at pensjonsforpliktelser er trukket ut av definisjonen. Tall med ny definisjon er lagt ut på nytt f.o.m regnskapsåret 2003.Indikatoren vises ikke for årene 2001 og 2002, da pensjonsforpliktelser ikke lot seg definere for disse årene. Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i kommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Netto lånegjeld = langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel (22,23) + kontoklasse 5, kapittel ((22) - (47)), alle sektorer. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel (9100,9110), alle sektorer. Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: Langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel 22 + kontoklasse 5, kapittel 22, alle sektorer + kapittel 22, alle sektorer i lånefond. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer. NB! På grunn av manglende rapportering av lånefondsbalansen for 2012 fra Drammen er alle balansestørrelser for kommunekonsernet i Drammen prikket. Det forventes at tallene er på plass til publiseringen 16. juni 2014.
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern
Føring av pensjoner var ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er direkte sammenlignbare for alle kommuner.
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i prosent av tot brt driftsutg., konsern
Tallene omfatter også fylkeskommunale og statlige forsøksordninger.
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern
Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i prosent av tot nto driftsutg., konsern
Tallene omfatter også fylkeskommunale og statlige forsøksordninger.
Lønn, grunnskoleopplæring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2003
Lønn, helse og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern
Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.
Lønn, kommunehelse, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Lønn, pleie og omsorg, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2003
Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern
Tallene omfatter også fylkeskommunale og statlige forsøksordninger.
Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2003
Salgs- og leieinntekter, helse og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern
Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.
Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Salgs- og leieinntekter, kultur, i prosent av brutto dr.utg. innen området, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2003
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i prosent av brutto dr.utg innen området, konsern
Tallene omfatter også fylkeskommunale og statlige forsøksordninger.
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2003
Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern
Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg, konsern
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.
Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter, konsern
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2003
Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i prosent av totale brutto inv.utg., konsern
Tallene omfatter også fylkeskommunale og statlige forsøksordninger.
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern
Fra og med regnskapsåret 2014 kan brutto driftsutgifter til diverse fellesutgifter bli lavere p.g.a. endret omfang av funksjon 180. Noen utgifter knyttet til pensjon er skilt ut fra funksjon 180 og til ny funksjon 172. Videre skal bruk av premifond krediteres ny funksjon 173, mot tidligere, funksjon 180. For uendret innbyggertall, vil da indikatoren kunne bli høyere.

Brukerveiledning for statistikkbanken