09928: Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar, etter avdelingstype (K) 2009 - 2016
09929: Helse- og omsorgsinstitusjonar, etter eigarforhold (F) 2009 - 2016
09930: Rom i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) 2009 - 2016
04469: Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002 - 2017
06969: Brukarar av pleie- og omsorgstenester, etter alder og tenestetype (F) 2007 - 2017
06971: Brukarar av heimetenester og institusjonstenester, etter tenestetype og bistandsbehov (F) 2007 - 2017
06972: Brukarar av heimetenester, etter alder og bistandsbehov (F) 2007 - 2017
11642: Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og tenestetype (K) 2009 - 2017
11645: Brukarar av pleie- og omsorgstenester pr. 31.12, etter alder og tenestetype eller sum tenestegruppe (K) (B) 2009 - 2017
11643: Forbruk av omsorgstenester i timar i løpet av året , etter alder og tenestetype (K) 2009 - 2017
11644: Forbruk av omsorgstenester i døgn i løpet av året , etter alder og tenestetype (K) 2009 - 2017
09933: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter alder og bistandsbehov (K) 2007 - 2017
06975: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter alder og husstand (K) 2007 - 2017
06967: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter bistandsbehov og husstand (K) 2007 - 2017
09934: Årsverk innanfor pleie- og omsorgstenestene, etter utdanning (K) 2007 - 2016
10134: Årsverk og fråvere innanfor pleie- og omsorgstenestene (F) 2007 - 2016
10135: Mottakarar av avlastning, etter alder (K) 2009 - 2017
10137: Mottakarar av støttekontakt, etter alder (K) 2009 - 2017
10138: Mottakarar av omsorgsløn, etter alder (K) 2009 - 2017
09939: Mottakarar av brukarstyrt personleg assistanse, etter alder (K) 2009 - 2017
KOSTRA
04931: F. Pleie og omsorg, bydel - nøkkeltall (B) 2004 - 2017
04905: F. Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
07800: F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall (K) 2000 - 2017
04674: F. Pleie og omsorg, bydel - grunnlagsdata (B) 2004 - 2017
04686: F. Pleie og omsorg - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
07790: F1. Konsern - Pleie og omsorg - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
06408: F. Pleie og omsorg - kvalitet (K) 2000 - 2017
10441: Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall (K) 2004 - 2017
KOSTRA - ny tabellstruktur
11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk , etter utdanning (K) 2015 - 2017
Avslutta tidsserier
08156: Plasser i institusjoner for eldre og funksjonshemmede (K) (avslutta serie) 2002 - 2014
04468: Beboere i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, etter alder (K) (avslutta serie) 2002 - 2006
01503: Brukere av hjemmetjenester (K) (avslutta serie) 1980 - 1989
04467: Brukere av hjemmetjenester, etter alder og tjenestetype (K) (avslutta serie) 2002 - 2006
08155: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene, etter utdanning, registerbasert (K) (avslutta serie) 2003 - 2011
03299: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene, etter utdanning, skjemabasert (K) (avslutta serie) 1994 - 2002
01502: Driftsutgifter til kommunale hjemmetjenester (kr) (K) (avslutta serie) 1986 - 1989
03318: Mottakarar av avlastning, etter alder (K) (avslutta serie) 1996 - 2006
03302: Mottakarar av støttekontakt, etter alder (K) (avslutta serie) 1996 - 2006
03303: Mottakarar av omsorgsløn (K) (avslutta serie) 1994 - 2006
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken