Landbruksundersøkinga

Arbeidsinnsats
10273: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter driftsform (1 000 timar) 2012-2013 - 2015-2016
10268: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og driftsform (1 000 timar) 2012-2013 - 2015-2016
10270: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) 2012-2013 - 2015-2016
10271: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) 2012-2013 - 2015-2016
10272: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og driftsform (1 000 timar) 2012-2013 - 2015-2016
10274: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) 2012-2013 - 2015-2016
10275: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar (1 000 timar) (F) 2012-2013 2012-2013 - 2012-2013
Investeringar, vedlikehald og energibruk
06566: Forbruk av diesel i jordbruket, etter landsdel 2001 - 2014
06569: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter landsdel 2001 - 2014
06391: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter landsdel 2001 - 2016
06393: Investering i maskiner og reiskap for jord- og hagebruk, etter landsdel 1988 - 2016
06389: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter landsdel 1988 - 2016
09770: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter driftsform 2011 - 2016
Vatning
07003: Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg og jordbruksareal som kan vatnast 1999 - 2013
09231: Vatning av jordbruksareal, etter vekstar 2010 2010 - 2010
Driftsbygningar
10714: Jordbruksbedrifter med kufjøs, kuplassar og mjølkerobotar (F) 1999 - 2013
10713: Jordbruksbedrifter med korntørke og høytørke (F) 1999 - 2013
10712: Jordbruksbedrifter med/utan driftsbygning og grunnflate på driftsbygningar (F) 1999 - 2013
Leigejord
10715: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd jordbruksareal med eller utan kontrakt (F) 1999 - 2013
10717: Jordbruksbedrifter med betaling for jordleige og leigd areal (F) 1999 - 2013
Øvrige temaer
10778: Gjennomsnittleg køyreavstand til det eigde eller leigde jordstykket som ligg lengst unna (km) (F) 1999 - 2013
09239: Beiting på jordbruksareal, etter husdyrslag 2010 2010 - 2010
09234: Fulldyrka eng fornya eller nyetablert siste år, etter landsdel 2010 2010 - 2010
09232: Jordarbeiding på areal av åpen åker (F) 2010 2010 - 2010
09241: Jordbruksbedrifter med dyreplassar for storfe 2010 2010 - 2010
09238: Jordbruksbedrifter med dyreplassar for verpehøner 2010 2010 - 2010
10276: Jordbruksbedrifter med tilleggsnæringar (F) 2012-2013 2012-2013 - 2012-2013
09240: Jordbruksbedrifter med ulike typar gjødsellager 2010 2010 - 2010
06122: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin (F) 2005 - 2013
06126: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin, etter driftsform 2005 2005 - 2005
06125: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin, etter jordbruksareal i drift 2005 - 2013
Avslutta tidsserier
Avslutta tidsserier - Arbeidsinnsats
06011: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
06012: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
06014: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
06015: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
04794: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
04795: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
04793: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
06009: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og driftsform (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
06010: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) 2002-2003 - 2006-2007
04782: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar (1 000 timar) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
04792: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar. Jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
07005: Bruttoinntekt frå tilleggsnæringar i landbruket (1 000 kr) (avslutta serie) 2006 2006 - 2006
Avslutta tidsserier - Investeringar, vedlikehald og energiforbruk
06568: Forbruk av diesel i jordbruket, etter driftsform (avslutta serie) 2001 - 2008
06567: Forbruk av diesel i jordbruket, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2001 - 2011
06571: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter driftsform (avslutta serie) 2001 - 2008
06570: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2001 - 2011
06394: Investering i maskiner og reiskap for jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 1988 - 2011
07757: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter driftsform (avslutta serie) 2008 2008 - 2008
06390: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 1988 - 2011
06392: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift 2001 - 2011
Avslutta tidsserier - Jordbruksbedrifter
04797: Jordbruksbedrifter med tilleggsnæringar (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
07004: Jordbruksbedrifter med ulike tilleggsnæringar, etter storleiken på bruttoinntekta (bedrifter) (avslutta serie) 2006 2006 - 2006
04796: Jordbruksbedrifter, etter årsverk i jord- og hagebruk (prosent) (F) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken