Kommunehelsetenesta

Årsverk
03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) 2002 - 2016
09750: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter sentralitet, virkeområde og avtaleform 1994 - 2016
03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) 2002 - 2016
09751: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta, etter sentralitet, virkeområde og avtaleform 1994 - 2016
Fastleger
07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder 2002 - 2016
07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet 2002 - 2016
07470: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunestørrelse 2002 - 2016
07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus 2002 - 2016
07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F) 2002 - 2016
07386: Fastleger som er innvandrere, etter kjønn og grupper av fødeland 2002 - 2016
KOSTRA
04930: E. Kommunehelse, bydel - nøkkeltall (B) 2004 - 2017
04673: E. Kommunehelse, bydel - grunnlagsdata (B) 2004 - 2017
04904: E. Kommunehelse - nøkkeltall (K) 1999 - 2017
07793: E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall (K) 2000 - 2017
04685: E. Kommunehelse - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
07798: E1. Konsern - Kommunehelse - grunnlagsdata (K) 1999 - 2017
06495: E. Kommunehelse - kvalitet (K) 2004 - 2017
KOSTRA - ny tabellstruktur
11925: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2017
11926: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2017
Avslutta tidsserier
06358: Estimat av gjennomsnittlig antall kontakter og konsultasjoner i løpet av året, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06361: Konsultasjoner, etter kjønn og klassifisert i grupper som akutt, kronisk og ikke syk (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06360: Konsultasjoner med et utvalg viktige kroniske diagnoser i allmennpraksis, etter kjønn og diagnosenavn (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06343: Pasienter med legekontakt, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06349: Pasienter med legekontakt, etter kommunetype (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06352: Pasientkontakter, etter listetilhørighet og kontakttype (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
06355: Pasientkontakter med diagnose, etter kjønn og diagnosegruppe (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
04720: Brutto utgifter per legeårsverk, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
04721: Kommunenes inntekter, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
04719: Netto utgifter per innbygger til primærlegetjenesten, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
04722: Totale offentlige utgifter til primærhelsetjenesten, per innbygger (kr) (avslutta serie) 2002 2002 - 2002
03809: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta (K) (avslutta serie) 2002 - 2009
09749: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta, etter utdanning (avslutta serie) 1994 - 2008
07385: Fastleger som er innvandrere, etter fødeland (utvalgte land ) (avslutta serie) 2002 - 2011
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken