Andel uførepensjonister 16-66 år

Tall for uførepensjonister publiseres 15.juni. Andel uførepensjonister 16-66 år=(Antall uførepensjonister / antall innbyggere 16-66 år)*100 Teller= Antall uførepensjonister med minstepensjon inkl. de som mottar tidsbegrenset uførestønad. per 31.12. Nevner=Antall innbyggere 16-66 år per.31.12.