Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling

*I 2017: Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter kvinner og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling. Fra og med 2018 var det innen 3 døgn etter hjemkomst.