Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter

Indikatoren viser fri egenkapital til driftsformål i prosent av driftsinntektene. Fri egenkapital drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og regnskapsmessig mindreforbruk minus regnskapsmessig merforbruk. Disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 pst av driftsinntektene isolert sett er en indikasjon på begrenset økonomisk handlefrihet. Korrigert disposisjonsfond på mellom 5 og 8 pst av inntektene representerer moderat økonomisk handlefrihet, mens korrigert disposisjonsfond over 8 pst representerer større grad av økonomisk handlefrihet.

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter = (fri egenkapital drift/ brutto driftsinntekter) * 100
Teller = fri egenkapital drift er kontoklasse 2 og 5, kapitlene 56 og 5950 alle sektorer minus kapittel 5900 alle sektorer. Data er hentet fra (fylkes-)kommunens balanse og i balansene til (fylkes-)kommunale foretak (KF/FKF), inter-(fylkes-)kommunale selskaper (IKS )og -samarbeider og lånefond.
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). Data er hentet fra (fylkes-)kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale samarbeider og inter(fylkes-)kommunale selskaper (IKS).

NB! Definisjonen er rettet til publiseringen 16. mars 2020 ved at verdien av regnskapsmessig mindreforbruk er tillagt verdien av disposisjonsfond før man trekker fra regnskapsmessig merforbruk . Gammel og feilaktig definisjon omfattet ikke regnskapsmessig mindreforbruk. Korrigeringen omfatter alle årgangene.