Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunen.
Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at (fylkes)kommunen er/kan komme i økonomisk ubalanse, og merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.

Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter = (årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet/ brutto driftsinntekter)*100.
Teller = årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet er kontoklasse 1 og 3, funksjon 899, artene 580,980.
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS).
Nevner = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..670,700..780,800..895) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene [(600..670,700..770,800..877,890),(375,380,475,480)]. Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS).
Positive tall betyr at (fylkes)kommunekonsernet har et mindreforbruk (overskudd), mens negative tall betyr et merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet. (Fylkes)kommunekonsern med 0 i verdi har avsluttet driftsregnskapet i balanse.