Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunen. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt (fylkes)kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekte= ((brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger) / brutto driftsinntekter) * 100.
Teller = brutto driftsresultat er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene (010..480, 590..895). Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(900+901+905+909+920,921)-(500+501+509+510+511+520+521)]. Motpost avskrivinger er kontoklasse 1 og 3, funksjon 860, art 990.
Nevner = totale brutto driftsinntekterer kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480).
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).