Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 42 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen - Om statistikken

  Publisert:

  Statistikken viser ofre for og tilfeller av vold, trusler, tyveri og skadeverk – samt frykt for å bli utsatt for lovbrudd. Den kartlegger sted, tidspunkt og kontakt med politi og helsepersonell – samt relasjon, ruspåvirkning, kjønn og alder til gjerningspersonen.

  Statistikk
 • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

  Publisert:

  Statistikken viser levekår for personer som bruker tekniske hjelpemidler på varig basis, eller som har fått tildelt uføretrygd, grunnstønad eller hjelpestønad. Dette er offentlige ytelser som i stor grad mottas av personer med varig funksjonsnedsettelse.

  Statistikk
 • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger sosial kontakt med familie, venner og naboer for ulike grupper i befolkningen. Både hyppighet i kontakt og kvaliteten på sosiale relasjoner dekkes i statistikken.

  Statistikk
 • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. ProsentPublisert 29. juni 2020 2000 2009 2019 Tallene for 2009 for "Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben" ble oppdatert 29. juni 2020 kl. 12.10. T

  Statistikk
 • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Helse og levevaner per 2019 og endring fra 2008 til 2019. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoengPublisert 25. juni 2020 Begge kjønn Menn Kvinner 2019 Endring fra 2008 (prosentpoeng) 2019 Endri

  Statistikk
 • Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen. Statistikken dekker økonomisk romslighet og betalingsproblemer, samt tilgang på materielle og sosiale goder. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Færre forbrytelsessaker avgjort av domstolene

  Publisert:

  én eller flere forbrytelser. Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer – enten vi ser på de ulike typene av rettsinstanser, reaksjoner, lovbrudd eller alder til de straffede

  Statistikk
 • Barnevernsinstitusjoner

  Publisert:

  Statistikken gir tall for barnevernsinstitusjoner inkludert omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og sentre for foreldre og barn. Tallene omfatter utgifter, årsverk og oppholdsdager i tillegg til informasjon om kjønn, alder og lovhjemmel for barn og unge som bor i institusjon ved utgangen av året. Tallene er fordelt etter hvem som eier institusjonene, samt institusjonstype fra 2016.

  Statistikk
 • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Deltakelse på ulike fritidsaktiviteter i løpet av siste 12 måneder, 16 år og over. ProsentPublisert 30. oktober 2019 2016 2019 Vært på joggetur 39 39 Drevet med sykling eller vært på sykkeltur 36 36

  Statistikk
 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger boforhold for personer og husholdninger. Den omfatter eierstatus, bomiljø, boligstørrelse, boligtype og -standard og boligøkonomi. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

  Statistikk
 • Arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  Aslak Hetland E-post: aslak.hetland@ssb.no tlf.: 40 90 23 76 Tor Morten Normann E-post: tor.morten.normann@ssb.no tlf.: 97 53 26 39

  Statistikk
 • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Deltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)Publisert 13. november 2017 2014 2017 1Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter

  Statistikk
 • Fengslinger

  30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke

  Publisert:

  Statistikken viser innsatte i fengsel: varetekt, dom, forvaring og lovbrudd de er fengslet for. Stadig flere. De resterende 25 prosent satt i varetekt. Fengslinger gis for ulike lovbrudd Det var fire forskjellige lovbruddsgrupper som

  Statistikk
 • Straffereaksjoner - Tabeller

  Publisert:

  Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

  Statistikk
 • Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

  Få eldre kommer i arbeid om de er avhengig av sosialhjelp

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av velferdsytelsene sykepenger, økonomisk sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd over lengre perioder. Det er sentralt i statistikken å se ytelsene i relasjon til mottakernes grad av tilknytning til arbeidsmarkedet.

  Statistikk