Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 19 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  . Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd og ofre

  Publisert:

  lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtekt Anmeldte lovbrudd i Statistikken inneholder anmeldte lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten. Den gir tall over type lovbrudd, politidistrikt og gjerningssted

  Statistikk
 • Fengslinger

  Publisert:

  . januar Statistikken gir opplysninger om forskjellige typer av fengslinger og frihetsberøvinger – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder

  Statistikk
 • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Deltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)Publisert 18. november 2020 2017 2020 1Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  bli utsatt for lovbrudd. Den kartlegger sted, tidspunkt og kontakt med politi og helsepersonell

  Statistikk
 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger boforhold for personer og husholdninger. Den omfatter eierstatus, bomiljø, boligstørrelse, boligtype og -standard og boligøkonomi. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

  Statistikk
 • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

  Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

  Publisert:

  Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

  Statistikk
 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

  Publisert:

  støy, forurensning og kriminalitet, sammenlignet med aleneboende (figur 3). Enslige forsørgere har generelt i mindre grad plaget av støy, forurensning og kriminalitet sammenlignet med de som bor på tettsted

  Statistikk
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

  Antallet pensjonister forsetter å øke

  Publisert:

  Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Antallet pensjonister fo

  Statistikk
 • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

  Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive

  Publisert:

  Resultatene fra levekårsundersøkelsen 2014 viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har høy tillit til hverandre. Høy samfunnsdeltakelse blant yrkesaktive Fem

  Statistikk
 • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

  Mer ressurser og økt aktivitet

  Publisert:

  påtalemyndigheten registrerte i alt 394 000 lovbrudd i 2012. Av disse var nesten 274 000 forbrytelser. Økningen i anmeldelser kan være tegn på høyere straffesaksaktivitet Statistikken over anmeldte lovbrudd viser at politi og

  Statistikk
 • Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)

  4 milliarder i kostnader

  Publisert:

  4 milliarder i kostnader Lønnskostnadene i kriminalomsorgen var 5 prosent høyere i 2012 enn året før. Dette medførte at de årlige utgiftene til egenproduksjon for første gang oversteg 4 milliarder kr

  Statistikk
 • Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter

  Publisert:

  Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter Indikatorene for konfliktløsningsorganene viser at utgiftene var 9 prosent høyere i 2012 enn året før. En stor del av denne økningen skyldes ekstra

  Statistikk
 • Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

  Fleire barn i statlege fosterheimar

  Publisert:

  Fleire barn i statlege fosterheimar Frå 2011 til 2012 var det ein auke på nærare 13 prosent i talet på barn i statlege fosterheimar. I same perioden var det også registrert ein vekst på 6 prosent i t

  Statistikk