Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 43 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av arbeidsavklaringspenger i henhold til regelverket fra Folketrygden. Det er sentralt i statistikken å beskrive mottakere av arbeidsavklaringspenger etter ulike kjennetegn, samt å beskrive deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

  Statistikk
 • Barnevernsinstitusjoner

  Publisert:

  Hovedtall for barnevernsinstitusjonerPublisert 1. desember 2020 Absolutte tall 2019 Barn og unge i institusjoner ved utgangen av året 1 078 Barnevernsinstitusjoner 978 Omsorgssentre for mindreårige

  Statistikk
 • Straffereaksjoner - Tabeller

  Publisert:

  Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

  Statistikk
 • Straffereaksjoner

  Publisert:

  Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

  Statistikk
 • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Deltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)Publisert 18. november 2020 2017 2020 1Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter

  Statistikk
 • Økonomisk sosialhjelp - årlig

  Publisert:

  Statistikken tek føre seg dei som mottek økonomisk sosialhjelp, stønadssatsar for sosialhjelp, dei som deltek i kvalifiseringsprogram, andre sosiale teneste i NAV, tiltak for rusmiddelmisbrukarar og krisesenter/vald i nære relasjonar.

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Statistikken inneholder de ferdig etterforskede lovbruddene registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om lovbruddenes art, politidistrikt, type avgjørelse og siktelser mot personer – samt siktede personers alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, gjerningssted, antall lovbrudd og tilbakefall.

  Statistikk
 • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Deltakelse på ulike fritidsaktiviteter i løpet av siste 12 måneder, 16 år og over. ProsentPublisert 28. oktober 2020 2016 2019 Vært på joggetur 39 39 Drevet med sykling eller vært på sykkeltur 36 36

  Statistikk
 • Familievern

  Publisert:

  Nye saker i familievernet etter kjønn, region og gjennomsnittlig ventetid (dager), samt gjennomsnittlig varighet på avsluttede saker (dager).Publisert 25. september 2020 2019 Nye saker Begge kjønn 3

  Statistikk
 • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Ulønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. ProsentPublisert 8. september 2020 2019 2015 - 2019 Andel personer Endring i prosentpoeng Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende (

  Statistikk
 • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For personer i arbeidsstyrken vises sysselsetting kombinert med utdanning eller mottak av offentlige ytelser. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre.

  Statistikk
 • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

  Publisert:

  Brukere av tekniske hjelpemidlerPublisert 21. juli 2020 Personer Endring i prosent 2018 2019 2018 - 2019 Minst ett hjelpemiddel I alt 535 608 559 388 4 Ufør 83 426 88 892 7 Motordrevne rullestoler

  Statistikk
 • Uføretrygdede

  Publisert:

  Statistikk over antall og andel uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Tall for uføretrygdede fordeles etter ulike kjennetegn som kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Det gis også tall for nye uføretrygdede, gradert uførepensjon og tilknytning til arbeidsmarkedet. Tall for både kommuner, fylker og hele landet.

  Statistikk
 • Barnevern

  Publisert:

  Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

  Statistikk
 • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Sosial kontakt blant personer 16 år og over. 2019. ProsentPublisert 1. juli 2020 2019 Lite vennekontakt 9 Uten en fortrolig 3 Andel med 2 eller færre personer de kan regne med hvis personlige proble

  Statistikk