Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 84 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Fagskoler

  Publisert:

  Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober–30. september. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk på fagskoleområdet.

  Statistikk
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Publisert:

  nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27 Hele befolkningen 2 493 510 75,5 -20 995 -1,0 Befolkningen eksklusive innvandrere 2 057 978 78,1 -16 590 -0,7 Innvandrere i alt 435 532 65,4 -4

  Statistikk
 • Døde

  Publisert:

  .: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Fødte

  Publisert:

  Statistikken omfatter levendefødte og dødfødte hvor mor eller far er bosatt i Norge ved fødselen.

  Statistikk
 • Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

  Publisert:

  Statistikken gir tall for husholdningenes inntekter og formue. I inntektene inngår de fleste kontante inntekter, både skattepliktige og skattefrie (for oversikt over inntekter som ikke inngår i statistikken, se avsnittet om inntekter som ikke inngår i inntektsstatistikken under Definisjoner). Statistikken viser generell utvikling i inntekts- og formuesnivå og fordelingen av inntekt og formue blant ulike husholdningstyper og andre grupper.

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

  Statistikk
 • Ekteskap og skilsmisser - årleg

  Publisert:

  .: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Publisert:

  Indikatorer for kjønnslikestilling, grunnlagstall for hele landetPublisert 4. mars 2021 2019 1På grunn kommunesammenslåingen 01.01.2020 er ikke valgresultatene oppdatert med tall fra kommune- og fyl

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 23. februar 2021 4. kvartal 2020 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 391 369 Folkevekst 6 793.: 41 54 79 65 Espen Andersen E-post: espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkning og endringar siste årPublisert 23. februar 2021 2020 Befolkning ved starten av året 5 367 580 Folkevekst 23 789 Befolkning ved slutten av året 5 391 369 Fødselsoverskot 12 368 Fødde 52 979

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

  Publisert:

  Statistikken viser hvor mange innvandrere som har registrert seg som arbeidsledig hos NAV, og hvor mange som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn sammenliknes med resten av befolkningen.

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - Om statistikken

  Publisert:

  Dei sesongjusterte tala frå Arbeidskraftundersøkinga gir informasjon om utviklinga i sysselsetting og arbeidsløyse. For å redusere utvalsusikkerheita, er tala gjennomsnitt av tre månader. Endringstala blir derfor rekna ut frå tala som er publisert tre månader tidlegare. Statistikken kjem ut kvar månad.

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Publisert:

  Dei sesongjusterte tala frå Arbeidskraftundersøkinga gir informasjon om utviklinga i sysselsetting og arbeidsløyse. For å redusere utvalsusikkerheita, er tala gjennomsnitt av tre månader. Endringstala blir derfor rekna ut frå tala som er publisert tre månader tidlegare. Statistikken kjem ut kvar månad.

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper. Statistikken kommer ut kvartalsvis, normalt fire uker etter utløpet av kvartalet.

  Statistikk
 • Samboere

  Publisert:

  Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper.

  Statistikk