Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 162 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2001-2010

  Publisert:

  . Oslo er fylket med desidert størst innflytting av flyktninger, selv om tendensen med færre sekundærflyttinger generelt har gitt færre flyttinger også til Oslo. Spesielt bosettingsåret er det etter hvert svært få

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivingene

  Dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG

  Publisert:

  . Folketallet fordeles deretter på fylker, kommuner og bydeler i Oslo. Vi bruker kohort-komponentmetoden

  Publikasjon
 • Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

  Delrapport 2: Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn

  Publisert:

  nasjonale kartleggingsprøver i første klasse. I 2007/2008 fikk fire- og femåringer i Oslo-bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og år, sammenlignet med barn i den samme aldersgruppen i bydeler i Oslo som ikke har et slikt tilbud

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2013

  Publisert:

  kulturnæring er i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger. Oslo er klart størst med 39,1 prosent av alle sysselsette i kulturnæring. 38 000 føretak i

  Publikasjon
 • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  størst i regionen Oslo og Akershus, der nettoutvalget var 1,8 prosentpoeng lavere enn bruttoutvalget frafallsårsaken, at intervjuerne ikke fikk tak i de som var trukket ut, var mest markant i Oslo og Akershus. Aldersgruppen 55 år og eldre var på

  Publikasjon
 • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

  Publisert:

  . Blant innvandrere i Oslo 18 år og eldre mottok 8 prosent sosialhjelp i 2008,det samme som blant innvandrere i hele landet. Til sammenligning mottok 4 prosent av alle Oslos innbyggere sosialhjelp, uavhengig av innvandrerbakgrunn, mot 3 prosent på landsbasis

  Publikasjon
 • Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

  Publisert:

  årtusenskiftet, der Oslo har redusert sin andel og der spesielt Akershus og fylkene på Vestlandet har økt sin andel av innvandringen. Antall innvandrere har imidlertid økt i alle regioner, også i Oslo. Forskjeller mellom flyktninger og arbeidsinnvandrere på

  Publikasjon
 • Brukerundersøkelser, styring og ledelse i offentlig sektor

  Publisert:

  , Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag, 16. januar 2009. Det har to siktemål: 1. Å

  Publikasjon
 • Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040

  Modellen REGINN, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  , blant andre lav-, mellom- og høyalternativet. Framskrivningene går fram til 2040. For Oslo vil resultatene dette. Fra Oslos utgangsnivå på 170 tusen gir mellomalternativet dermed noe mer enn en fordobling gjennom framskrivningsperioden. At

  Publikasjon
 • Norsk industri

  Et sammendrag av året 2013 og noen blikk bakover i tid

  Publisert:

  , målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser, økte i Oslo og Rogaland med godt over 10 prosent i 2012. På

  Publikasjon
 • Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009

  Publisert:

  5,9 per 1 000 med omsorgstiltak. I Oslo har hvert tredje barn i alderen 0-22 år innvandrerbakgrunn, 10 prosent er innvandrere og 22 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Av alle innvandrerbarn i Norge bor 20 prosent i Oslo, og av alle

  Publikasjon
 • Statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger

  Dokumentasjon 1970-2012

  Publisert:

  ”). Under arbeidet har vi også vært assosiert med forskningssenteret CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

  Publisert:

  nøkkelinformasjon om innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 12 kommunene med størst ikke-vestlig innvandrerbefolkning, samt for fem bydeler i Oslo levekår for ikke-vestlige innvandrere, både i kommunene og bydelene i Oslo. Ved seksjon for befolkningsstatistikk har

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,75 kilogram) og høy renseeffekt (64 prosent

  Publikasjon
 • Forbruksundersøkelsen 2012

  Dokumentasjon av datainnsamling, analyse av datakvalitet og beregning av frafallsvekter

  Publisert:

  år deltatt. Svarprosenten fordelt etter husholdningstype varierer fra knappe 43 prosent for husholdninger med bare en person til vel 56 prosent for par uten hjemmeboende barn. Oslo kom

  Publikasjon