Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 150 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  kontantstøtte enn barn i hele befolkningen, henholdsvis 78 og 62 prosent per 1. september 2004. • Det er en særlig stor kontrast i Oslo. Mens bruken blant barn uten innvandrerbakgrunn er lavere i Oslo enn i landet ellers

  Publikasjon
 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre

  Publisert:

  . Blant fylkene finner vi de høyeste utvandringsfrekvensene i Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Sogn og Fjordane og Rogaland. I Oslo og Rogaland har utvandringsfrekvensene vært klart økende de siste årene. Bortsett fra Oslo viser de

  Publikasjon
 • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

  Resultater fra Folke- og boligtellingen 2001, Levekårsundersøkelsen 2002 og Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002

  Publisert:

  Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002 Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv Publisert: 1. mars 2004 Vedfyring er sammen med veitrafikk den viktigste utslippskilden til. Høsten 2002 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om vedfyring og fyringsvaner i Oslo

  Publikasjon
 • Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

  Publisert:

  . Bare 43 kommuner har større andel enn 13,1 prosent. Blant disse er Oslo (på topp med 29,6 prosent. Lavest andel fra EØS etc. hadde Oslo. Høy andel arbeidsinnvandrere i Rogalands-kommunene Hvert

  Publikasjon
 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Publisert:

  øker bemanningsbehovet i løpet av perioden 2013-2040 sterkest i opptaksområdene AHUS (54,4 prosent), Stavanger (51), Oslo (46,7), Bergen (45,4) og Sørlandet (45). Svakest blir den prosentvise veksten i

  Publikasjon
 • Cultural habits 1991-2015

  Publisert:

  . Oslo and Akershus have the largest proportions of cultural users. There continues to be large disparities in culture usage between blue and white collar workers

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015

  Publisert:

  følsomt for fosforutslipp, og har derfor strengere rensekrav. Det samme bildet gjelder for nitrogen, men her er det spesielt Oslo og Akershus som skiller seg ut med lave utslipp og høy renseeffekt

  Publikasjon
 • Sysselsetting i statsforvaltningen

  Publisert:

  . Flest statsansatte finner vi i Oslo. I denne rapporten kommer det frem at antallet. Flest statsansatte i hovedstaden Oslo var med sin andel på 25 prosent det fylket som hadde flest av de statlige årsverkene

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2001-2010

  Publisert:

  . Oslo er fylket med desidert størst innflytting av flyktninger, selv om tendensen med færre sekundærflyttinger generelt har gitt færre flyttinger også til Oslo. Spesielt bosettingsåret er det etter hvert svært få

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivingene

  Dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG

  Publisert:

  . Folketallet fordeles deretter på fylker, kommuner og bydeler i Oslo. Vi bruker kohort-komponentmetoden

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2013

  Publisert:

  kulturnæring er i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger. Oslo er klart størst med 39,1 prosent av alle sysselsette i kulturnæring. 38 000 føretak i

  Publikasjon
 • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  størst i regionen Oslo og Akershus, der nettoutvalget var 1,8 prosentpoeng lavere enn bruttoutvalget frafallsårsaken, at intervjuerne ikke fikk tak i de som var trukket ut, var mest markant i Oslo og Akershus. Aldersgruppen 55 år og eldre var på

  Publikasjon
 • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

  Publisert:

  . Blant innvandrere i Oslo 18 år og eldre mottok 8 prosent sosialhjelp i 2008,det samme som blant innvandrere i hele landet. Til sammenligning mottok 4 prosent av alle Oslos innbyggere sosialhjelp, uavhengig av innvandrerbakgrunn, mot 3 prosent på landsbasis

  Publikasjon
 • Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

  Publisert:

  årtusenskiftet, der Oslo har redusert sin andel og der spesielt Akershus og fylkene på Vestlandet har økt sin andel av innvandringen. Antall innvandrere har imidlertid økt i alle regioner, også i Oslo. Forskjeller mellom flyktninger og arbeidsinnvandrere på

  Publikasjon
 • Brukerundersøkelser, styring og ledelse i offentlig sektor

  Publisert:

  , Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag, 16. januar 2009. Det har to siktemål: 1. Å

  Publikasjon