Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 150 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp

  Publisert:

  større andel av befolkningen 18 år og over i Oslo og i en del andre større byer enn i resten av landet. Sosialhjelpsmottakere som er bosatt i Oslo og Bergen har også gjennomsnittlig noe lengre stønadstid enn sosialhjelpsmottakere som er bosatt i landet for øvrig. Dette gjelder

  Publikasjon
 • Brune arealer i tettsteder

  En pilotundersøkelse

  Publisert:

  . Erfaringer fra prosjektet, med Oslo som case, viser at det er mulig å lokalisere arealer med

  Publikasjon
 • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

  Dokumentasjon og resultater fra undersøkelse i Drammen 2006/2007

  Publisert:

  undersøkelse i Oslo i 2002 (Finstad mfl. 2004a), og Trondheim og Bergen i 2003 (Finstad mfl. 2004b). Resultatene fra disse

  Publikasjon
 • Langsiktige virkninger på norsk makroøkonomi og næringsstruktur av en høyere internasjonal rente

  Betydningen av generelle likevektsmekanismer

  Publisert:

  Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo januar 2008. Oppgaven ble skrevet under et engasjement i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • Leiemarkedsundersøkelsen 2005

  Publisert:

  husleienivået i Oslo/Akershus seg klart fra resten av landet ved å ligge på et høyere nivå, 5873 kroner per måned mot 4101 kroner i (papir/web, telefon og besøk) for å øke antall leieobservasjoner, innhenting av registerinformasjon med oversampling for Oslo og Bergen og tilleggsutvalg av unge under 25 år

  Publikasjon
 • Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer

  Publisert:

  omsetninger av denne type eiendommer er det ikke datagrunnlag for å dele landet inn i mer enn tre prissoner. Sone 1 består av Oslo og Bærum, som har det høyeste

  Publikasjon
 • Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet

  Publisert:

  bedrifter som trekker gjennomsnittet kraftig opp. Andelen utsatte er høyest i Oslo og Hordaland. Den

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2007

  Publisert:

  . Personer i tettbygde strøk og særlig i Oslo/Akershus er gjennomgående noe mer imøtekommende enn personer bosatt andre steder i landet

  Publikasjon
 • Demografi, flytting og boligbehov på 1990-tallet

  Publisert:

  hovedstadsområdet, for eksempel har Oslo og Akershus' andel av landets befolkning økt fra 20,6 til 21,8 prosent på 1990-tallet. Denne konsentrasjonsprosessen kan forsterkes i åra som kommer. Oslo har etter hvert fått en

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007

  Publisert:

  størst inntektsforskjeller i Oslo og minst i Finnmark. I internasjonal sammenheng har Norge en lav andel av befolkningen under lavinntektsgrensen

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007

  Publisert:

  . Utslipp av nitrogen per innbygger for fylkene Oslo og Akershus er betydelig lavere enn de øvrige

  Publikasjon
 • Et bærekraftig samfunn?

  Indikatorer for bærekraftig utvikling 2008

  Publisert:

  omdisponering av jordbruksareal til andre formål i perioden 1976–2004. Samlet tilsvarer denne omdisponeringen 2,1 ganger det bebygde arealet innenfor Oslo kommune

  Publikasjon
 • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

  En analyse basert på registerdata

  Publisert:

  havne under lavinntektsgrensen hvis de bor i de minste og mest perifere kommunene, er lavinntektsandelen blant barn i parhusholdninger høyest i Oslo

  Publikasjon
 • Resultatkontroll jordbruk 2002

  Jordbruk og miljø

  Publisert:

  . I 2000 hadde Akershus/Oslo størst avgang av dyrka jord med om lag 2 500 dekar og dernest Rogaland med om lag 1 000 dekar

  Publikasjon
 • Gjete kongens harer

  Rapport fra arbeidet med å få samboerne mer innpasset i statistikken

  Publisert:

  . Det er store geografiske forskjeller. Oslo/Akershus, Rogaland og Agderfylkene har flest gifte foreldre. Finnmark er i en særstilling

  Publikasjon