Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 162 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

  Publisert:

  . Fordelingen mellom de ulike fylkene varierer likevel mye. Eldre innvandrere er i likhet med alle innvandrere sett under ett, klart sentralisert i Viken og Oslo

  Publikasjon
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Publisert:

  Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

  Publikasjon
 • Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020

  Publisert:

  trukket et tilleggsutvalg på 2 500 barn i Oslo. Vi sendte ut e-post, brev og SMS med informasjon om år som er vanskeligst å få med på undersøkelsen. De som bor i Oslo og Viken har

  Publikasjon
 • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  . I prosjektet har SSB hatt et tett samarbeid med representanter fra Bufdir, forskningsmiljøet og Oslo kommune om dataanalyse og utforming av regelsett for behandling av data

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Publisert:

  . Oslo er den kommunen i landet som flest personer har innvandret til. Innvandrere fra EU Båtsfjord passerte Oslo i andel innvandrere, og har nå 28,3 og 26,7 prosent innvandrere, mens andelen for Oslo er 25,6 prosent

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2019

  Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,99 kilogram) og høy renseeffekt (61 prosent

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Publisert:

  mindre tettsteder er mer skeptiske. I Oslo og Viken og i Trøndelag er det mer positive holdninger enn for eksempel i Agder- og Sør

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2019

  Publisert:

  . Fylka som omfattar dei største byane, det vil seie Oslo, Rogaland, Hordaland og Trøndelag, sysselset til saman 63 prosent av totalen. Oslo er klart

  Publikasjon
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  1. januar 2020

  Publisert:

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3. desember 2020 Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

  Publisert:

  . Oslo er den kommunen som har flest personer med flyktningbakgrunn. Mindre sekundærflytting generelt gjenspeiles imidlertid i at færre enn tidligere flytter til Oslo. Det er også færre som blir bosatt i Oslo når de kommer til Norge. Det er vanligere å

  Publikasjon
 • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

  Publisert:

  . Når Oslo er inkludert i analysene øker sannsynligheten med timetall over minstekrav, elevtimer til fysisk aktivitet og leksehjelp, mens den minker med økende lærerstabilitet og andel lærere over 40 år. Disse sammenhengene forsvinner om Oslo-skolene holdes utenfor analysene

  Publikasjon
 • Studiebyer i Norden

  En sammenligning av studenters bolig- og levekår, økonomi og tilfredshet med studiene i nordiske studiebyer

  Publisert:

  . Av norske byer har vi inkludert Oslo, Bergen og Trondheim. For Sverige ser vi på. De to hovedstedene vi inkluderer i rapporten, Stockholm og Oslo, skiller seg markant fra hverandre på reisetid

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

  Publisert:

  befolkningsstørrelse, fra Oslo med sine 693 000 innbyggere til Utsira med 200. I årets publisering framskriver vi for

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  største byene, og aller flest i Oslo med om lag 17 prosent. Nær 40 prosent av flyktningene har flyttet fra sin opprinnelige bosettingskommune, og hvor om lag en tredjedel har flyttet til Oslo

  Publikasjon
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder

  Publisert:

  grøntstruktur i Oslo og Akershus Publisert: 16. mars 2020 Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder

  Publikasjon