Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 770 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Livskvalitet blant innvandrere

  En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Publisert:

  med tilfredsheten i befolkningen som helhet, basert på data fra Levekårsundersøkelsen om helse 2015. I gjennomsnitt er det små forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom innvandrerne og befolkningen som helhet

  Publikasjon
 • Fritidsbygg og -områder innen 4 timers kjøretid fra de største tettstedene i Norge

  Publisert:

  . Befolkningen i disse to tettstedene kan nå halvparten av alle fritidsbygninger i Norge innen 4 timer. Befolkning i Stavanger/Sandnes og Trondheim når hver 18 prosent av Norges fritidsbygningene innen fire-timers

  Publikasjon
 • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

  Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

  Publisert:

  år etter bosettingstidspunkt. Denne gruppen har dermed lavere sysselsettingsgrad enn hele befolkningen (15-74 år (30 timer eller mer) eller deltid. Etter fem års botid er andelen sysselsatte som jobber heltid rundt 60 prosent, som er omtrent ti prosentpoeng under befolkningen totalt. Etter 15

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2018

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2018 Publisert: 3. september 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hva jobber vi med, hva er de vanlig

  Publikasjon
 • Frisklivssentralar i kommunane 2013-2016

  Ei kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016

  Publisert:

  motverke sosiale forskjellar i levevanar og helse i befolkninga. Kartleggingane av frisklivssentralar som blei

  Publikasjon
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

  Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

  Publisert:

  løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge året, noe som den gang representerte om lag 6,5 prosent av befolkningen. I perioden 2007-2017 har dermed antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester

  Publikasjon
 • Fra stønad til arbeid?

  Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  videregående skole eller fagskolenivå. Totalt er det under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24 prosent blant de ikke-nyankomne, noe som er mye lavere enn for Norges befolkning generelt (40 prosent, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene. Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere utdanning på dette nivået

  Publikasjon
 • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

  Publisert:

  måler jevnheten i fordelingen til bosettingen av befolkningen med innvandrerbakgrunn versus den øvrige befolkningen over ulike lokale boområder. Verdien på indeksen kan tolkes som den prosentvise andelen av innvandrerne inkludert i beregningene som må

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivingene 2018

  Modeller, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  . En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige størrelse og sammensetning strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Vi får en tydelig aldring av den befolkningen, og om femten år vil det for første gang være flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19) i Norge

  Publikasjon
 • Norway’s 2018 population projections

  Main results, methods and assumptions

  Publisert:

  Rapporter 2018/22 Norway’s 2018 population projections Main results, methods and assumptions Publisert: 26. juni 2018 Lower population growth, pronounced aging in rural areas and a growing number of i

  Publikasjon
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Disse dataene er hentet fra de generelle levekårsundersøkelsene. Helt generelt likner de norskfødte med innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme landene

  Publikasjon
 • Rusundersøkelsen 2017

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I dette notatet dokumenteres gjennomføringen av undersøkelsen. Populasjonen er befolkningen i landet

  Publikasjon
 • Bolig og boforhold

  - for befolkningen og utsatte grupper

  Publisert:

  Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2017

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra under­søkelsen viser at 32 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2017, mot 39 prosent i 2016

  Publikasjon