Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 770 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Livskvalitet i Norge 2020

  Publisert:

  : 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

  Publikasjon
 • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  øking av utvalget for undersøkelsen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å

  Publikasjon
 • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

  Gjennomføring i videregående opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet

  Publisert:

  større andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkningen. Andelen er også sammenlignet med den øvrige befolkningen. Derimot har innvandrere som har fått lærekontrakt høyere sannsynlighet for

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

  Publikasjon
 • Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

  Med forløpsdata og -analyse

  Publisert:

  årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge statsløse det til sammen har vært i Norge er ifølge folkeregisterdataene vel 20 000. Halvparten kom inn i befolkningen etter 1968, hvorav de fleste ved innvandring. Etter 3-4

  Publikasjon
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

  Publisert:

  «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

  Publisert:

  : 18. august 2020 De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. Resultatene viser at befolkningen sentraliseres: befolkningsveksten er særlig tydelig på Østlandet, og i og rundt de store byene

  Publikasjon
 • Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030

  A macroeconomic analysis of Climate Cure 2030

  Publisert:

  . Nytten til konsumentene faller med 0,8 prosent. Den er knyttet til hvor mye varer, tjenester og fritid som alt i alt kan konsumeres i befolkningen

  Publikasjon
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

  Modeller, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden med to typer input: • Oppdaterte tall for befolkningen etter kjønn og ettårig alder

  Publikasjon
 • Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge?

  Publisert:

  oppnådde samme inntektsnivå som befolkningen for øvrig. I 2007 ble det fullført rundt 35 250 bachelor- og mastergrader ved norske øvrige befolkningen var sysselsettingsgraden større: I 2012 var 93 prosent sysselsatte, mens andelen sysselsatte i 2017 var 92 prosent

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2019

  Publisert:

  . Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79. Resultatene fra undersøkelsen viser at 27 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2019, mot 30 prosent i 2018

  Publikasjon
 • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

  En analyse av innvandreres inntektsutvikling basert på ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005

  Publisert:

  både blant innvandrerne og i øvrig befolkning, der menn jevnt over har høyere inntekter. Øvrig befolkning øvrig befolkning, og tilsvarende for kvinnene, betrakter vi i denne analysen et kjønnsdelt økonomisk

  Publikasjon
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Publisert:

  Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics

  Publikasjon
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Publisert:

  Notater 2020/21 Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen Publisert: 6. mai 2020 Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med moderniser

  Publikasjon
 • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen

  Publisert:

  frisørtjenester, massasje og kroppspleie og lignende. Tiltakene (kombinert med at alvoret i situasjonen ble klar for befolkningen

  Publikasjon